Відділ нормативного забезпечення та планування

Основними напрямами роботи відділу є:
–    організація планування основних заходів ДНДЕКЦ МВС України, здійснення контролю за виконанням затверджених планів, узагальнення інформації щодо результатів їх реалізації;
–    підготовка доповідних записок, проектів наказів, доручень та інших документів;
–    організація проведення службових нарад керівного складу Експертної служби МВС України та щотижневих оперативних нарад при начальникові ДНДЕКЦ, здійснення оформлення необхідних матеріалів (протоколів) за їх результатами, контроль та узагальнення виконання прийнятих рішень;
–    ведення та систематизація переліку нормативно-правових актів і розпорядчих документів, що належать до сфери діяльності Експертної служби;
–    ведення в установленому порядку обліку та аналіз експертної практики, формування статистичної звітності;
–    на основі планів та інших управлінських рішень керівництва МВС України і начальника ДНДЕКЦ координація і контроль нормотворчої діяльності структурних підрозділів ДНДЕКЦ, надання практичної допомоги в організації цієї роботи, аналіз стану правового регулювання основних напрямів діяльності Експертної служби і розробка пропозицій щодо його удосконалення;.
–    розробка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду із запобігання, виявлення, розкриття і розслідування кримінальних та інших правопорушень;
–    розробка та опрацювання розроблених іншими державними органами, структурними підрозділами МВС України та ДНДЕКЦ проектів нормативно-правових актів, внесення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення органів внутрішніх справ;
–    здійснення довідкової роботи з правових питань, обліку і систематизації наказів, доручень, розпорядчих документів, службових листів МВС України, ДНДЕКЦ за напрямками діяльності структурних підрозділів;
–    організація роботи Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України щодо присвоєння, позбавлення та підтвердження фахівцям кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи, присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта, а також роботи Вибухотехнічної кваліфікаційної комісії МВС України з надання, позбавлення та підтвердження працівникам органів внутрішніх справ права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт (кваліфікації спеціаліста-вибухотехніка) та видання відповідних свідоцтв;
–    забезпечення ведення Реєстру атестованих експертів Експертної служби МВС України, підтримання його в актуальному стані та надання інформації з використанням фонду Реєстру щодо експертів МВС;
підготовка і направлення подань про включення атестованих судових експертів Експертної служби, унесення змін та доповнень до державного Реєстру, який ведеться Міністерством юстиції України.

Comments are closed.