Вимоги до змісту статей до 26.04.2019

До уваги авторів!

1. Наукові статті до збірника мають бути написані українською або російською мовою, характеризуватися високим науковим і навчально-методичним рівнем підготовки, містити глибокий авторський аналіз проблем сучасного розвитку криміналістики, законодавства, законотворчості, шляхів боротьби зі злочинністю тощо. Звертаємо особливу увагу авторів на обов’язкове дотримання ними при оформленні статей вимог міждержавних і державних стандартів (ДСТУ 8302:2015«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання», ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ГОСТ 7.5-88, ДСТУ 3582-97, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.11-78) і постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

У бібліографічному описі слід обов’язково вказувати місто, видавництво, рік видання та загальну кількість сторінок (у разі посилання на статтю, надруковану у збірнику, вказувати номери сторінок, на яких її надруковано).

2. Використані в тексті джерела нумеруються у послідовності посилання на них. Під одним номером у списку використаних джерел наводиться опис лише одного джерела. Цифри беруться у квадратні дужки, наприклад: « [1] ». Номер посилання має відповідати його номеру у списку використаної літератури. У разі посилання на одне джерело кілька разів слід обов’язково зазначати конкретні сторінки, наприклад: « [7, с. 235] ».

3. Приймаються наукові статті, на які є дві рецензії і які раніше ніде не друкувалися; автори-кандидати наук надають одну рецензію, доктори наук надають статті без рецензій.

4. Стаття подається у друкованому вигляді (один примірник) з підписом(-ами) автора(-ів) і на електронному носії в форматі doc. (Word), шрифт Times New Roman Cyr (Symbol, Wingdings), кегль (висота літер) — 14, інтервал між рядками тексту 1,5 см, поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху та знизу – по 2 см. Весь матеріал наукової статті повинен міститися в одному файлі. Ілюстрації, діаграми та графіки дублюються окремими файлами.

4.1. Наукові статті повинні мати такі структурні елементи:

– актуальність обраної тематики; постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх вівтчизняних і зарубіжних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання обраної проблематики і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше питань загальної проблематики, яким присвячено статтю;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки проведеного дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі;

– список використаних джерел;

– анотація та резюме (українською, російською та англійською мовами);

– ключові слова.

4.2. Ілюстрації (чорно-білі або кольорові) подаються в електронному вигляді форматом Adobe PhotoShop (PSD) або TIFF (у виняткових випадках JPEG) з належною якістю. Роздільна здатність не менш як 300 пікселей / дюйм, розмір зображення не менш як 9х12 (1060х1410 пікселів). Не допускається перефотографування або сканування ілюстрацій з друкованих джерел!

4.3. Фотографії (чорно-білі або кольорові) подаються на фотопапері мінімальним розміром 9х12 см або в електронному вигляді з дотриманням вимог, наведених у п. 5.1.

4.4. Діаграми та графіки мають бути зроблені за допомогою векторних редакторів Adobe Illustrator, Corel Draw або MS Excel.

4.5. Таблиці виконуються у форматі MS Word (rtf).

4.6. Блок-схеми виконуються за допомогою редактора MS Graph, що вбудований у MS Word, або за допомогою інших програм.

4.7. Хімічні, математичні та фізичні формули набираються за текстом з використанням редактора формул MS Equation 3.0.

4.8. Ілюстрації, фотографії, діаграми, графіки, блок-схеми, таблиці і формули не слід розміщати в окрему рамку або поверх тексту, текст повинен бути зверху та знизу без використання обтікання.

5. Небажано робити підкреслення слів у тексті. Лапки для українських і російських текстів – кутові («…»).

6. Обсяг наукової статті має бути не менш як 6 і не більш як 12 сторінок тексту формату А4 (1700–1800 знаків на сторінці).

7. До авторського оригіналу статті додається авторська довідка, яка містить: назву статті, УДК; анотацію до статті (близько 50 слів) та  ключові слова (до 7 слів), прізвище, ім’я та по батькові (повністю) автора(-ів); повну назву установи, в якій працює автор(-и), та повну назву посади, яку він обіймає; контактний телефон; кількість таблиць, ілюстрацій, літературних джерел. Також до статті автори додають резюме (анотацію) англійською мовою обсягом 1,5–2 стор.

8. Разом з матеріалами до редакції автори надають копію акта експертної комісії установи щодо можливості відкритої публікації статті (відсутності у ній відомостей, що становлять державну таємницю та службову інформацію).

9. Авторські оригінали обов’язково рецензуються членами редакційної колегії збірника.

10. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за добір і точність наведених фактів, цитат, власних імен і прізвищ та інших відомостей, точність та правильність викладення резюме (анотації) англійською мовою.

11. Редакція вносить без попереднього узгодження з автором(-ами) запропоновані редактором зміни та скорочення, що не впливають на зміст матеріалу, а також уточнення в назвах міністерств, установ, відомств тощо.

12. У разі недодержання автором(-ами) перелічених вимог редакція залишає за собою право не розглядати статтю.

13. Передрук надрукованих у «Криміналістичному віснику» статей можливий тільки за умови обов’язкового посилання на нього.

Редколегія