Вимоги до змісту статей з 26.04.2019

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЗБІРНИК «КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ВІСНИК»

Науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» внесений до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241.

Тематичною спрямованістю збірника є наукове забезпечення законотворчого процесу в галузі експертної діяльності, висвітлення результатів комплексних досліджень теоретичних і методологічних засад експертного процесу розслідування злочинів з метою вдосконалення та розвитку експертно- доказової дослідницької бази, розширення її спектра, підвищення наукоємності і достовірності, а також результатів прикладних наукових розробок у сфері розвитку експертних технологій і сучасного високоточного спеціального інструментарію.

У збірнику друкуються праці з теоретичних, методичних, нормативно- правових, практичних, історичних, організаційних проблем судової експертизи та криміналістики. Висвітлюється позитивний досвід криміналістичних досліджень, інтеграції нових знань у галузі криміналістики.

Науково-практичний збірник адресований фахівцям з питань судово- експертного та техніко-кримінал істинного забезпечення діяльності правоохоронних органів з виявлення та розслідування злочинів, інших правопорушень, запобігання їм, а також науковцям, викладачам, аспірантам і студентам навчальних закладів юридичної спрямованості.

Наукові статті в науково-практичному збірнику «Криміналістичний вісник» публікуються на безоплатній основі.

Науково-практичний збірник в електронному вигляді – у форматі РDF- розміщується на веб-сторінці офіційного веб-сайта ДНДЕКЦ МВС України dndekc.mvs.gov.ua.

 

Вимоги до змісту статей

1. Наукові статті повинні мати такі елементи:

  • окреслення актуальності обраної тематики; постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання обраної проблематики і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше питань загальної проблематики, яким присвячено статтю;
  • формулювання мети статті (постановка завдання);
  • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки дослідження, логічно викладені згідно з поставленою метою, і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

2. Наукові статті до збірника мають бути написані українською або російською мовою, характеризуватися високим науковим і навчально- методичним рівнем підготовки, містити глибокий авторський аналіз проблем сучасного розвитку криміналістики, законодавства, законотворчості, напрямів боротьби зі злочинністю тощо. Особливу увагу при оформленні статей автори мають приділяти обов’язковому дотриманню вимог міждержавних і державних стандартів: ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.11-2004, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ 4861:2007, ДСТУ 7152:2010, ДСТУ 3582:2013, ДСТУ 8302:2015, а також наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 № 32, постанови президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

У бібліографічному описі слід обов’язково вказувати місто, видавництво, рік видання та загальну кількість сторінок (у разі посилання на статтю, надруковану у збірнику, – номери сторінок, на яких її надруковано)[*].

3. Список використаних джерел наводиться в кінці статті за порядком зроблених у статті посилань, що виокремлюються двома квадратними дужками, наприклад «[1]» (під одним номером – опис лише одного джерела). У разі посилання на одне джерело кілька разів слід обов’язково зазначати конкретні сторінки, приміром: «[7, с. 235]». Основний обсяг використаних джерел має бути 5-10-річної давнини. Перелік використаних джерел має містити публікації в закордонних виданнях, унесених до Web of Science Core Collection та/або Scopus.

Назви кириличних джерел, прізвища та імена їх авторів (укладачів, редакторів й ін.), власні назви журналів, конференцій (семінарів, симпозіумів тощо) і видавництв слід транслітерувати латинськими літерами. Транслітерацію потрібно здійснювати залежно від мови оригіналу джерела: для української мови застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55; для російської – наказом ФМС Росії від 03.02.2010 р. № 26.

4. Матеріали подаються в надрукованому вигляді (один примірник) з підписом(-ами) автора(-ів) і на електронному носії у MS Word, шрифт Times New Roman Cyr (Symbol, Wingdings), кегль (висота літер) — 14, інтервал між рядками тексту 1,5 см, із відступами: зліва – 3 см, справа – 1 см, згори і знизу – по 2 см, одним файлом. Текст не має містити переносів і макросів. Ілюстрації, діаграми та графіки дублюються окремими файлами.

4.1 Ілюстрації (чорно-білі або кольорові) подаються в електронному вигляді форматом Adobe PhotoShop (PSD) або TIFF (у виняткових випадках JPEG) з належною якістю. Роздільна здатність не менш як 300 пікселів/дюйм, розмір зображення не менш як 9×12 (1060×1410 пікселів). Ілюстрації нумеруються в порядку їх обговорення в тексті. Не допускається перефотографування або сканування ілюстрацій з друкованих джерел.

4.2 Фотографії (чорно-білі або кольорові) подаються на фотопапері мінімальним розміром 9×12 см або в електронному вигляді з дотриманням вимог, наведених у п. 4.1.

4.3 Діаграми та графіки мають бути зроблені за допомогою векторних редакторів Adobe Illustrator, Corel Draw або MS Excel.

4.4 Таблиці виконуються у форматі MS Word, кожна із порядковим номером і тематичним заголовком.

4.5 Блок-схеми – за допомогою редактора MS Graph, що вбудований у MS Word, або за допомогою інших програм.

4.6 Хімічні, математичні та фізичні формули набираються за текстом з використанням редактора формул MS Equation 0.

4.7 Ілюстрації, фотографії, діаграми, графіки, блок-схеми, таблиці і формули не слід брати в окрему рамку або розміщувати поверх тексту, текст повинен бути згори та знизу без використання обтікання.

5. Слова в тексті підкреслювати небажано. Лапки для українських і російських текстів мають бути кутові («…»).

6. До авторського оригіналу статті додається авторська довідка, яка містить: назву статті, шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК); анотацію до статті (не менше 1 800 знаків із пробілами в текстовому редакторі MS Word) трьома мовами (українською, російською, англійською) та 3-6 ключових словосполучень, які відповідають змісту статті і не дублюються в заголовку, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) автора(-ів); повну назву установи, в якій працює автор(-и), повну назву посади, яку він обіймає, науковий ступінь, вчене звання; контактний телефон (мобільний); адресу електронної пошти; кількість таблиць, ілюстрацій, літературних джерел. Також до статті автори додають реферати (резюме) мовою оригіналу та англійською мовою, кожний обсягом 1,5-2 сторінки (якщо статтю написано російською мовою, то додатково надається реферат українською мовою).

7. Обсяг наукової статті має бути не менш як 10 і не більше ніж 15 сторінок тексту формату A4 (1700-1800 знаків на сторінці).

8. Приймаються наукові статті, на які є дві рецензії і які раніше ніде не друкувалися; автори – кандидати наук надають одну рецензію, статті докторів рецензій не потребують.

9. За потреби окремі рукописи, які надходять до редакційної колегії збірника, проходять додаткове анонімне рецензування вченими або досвідченими судовими експертами-практиками установи – засновника збірника або судовими експертами інших установ, які спеціалізуються на відповідних дослідженнях. Залежно від ситуації рецензування провадять один або два рецензенти. До рецензування авторських оригіналів можуть залучатися члени редакційної колегії збірника.

10. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за добір і точність наведених фактів, цитат, власних імен і прізвищ, інших відомостей, точність та правильність викладення резюме (анотації) англійською мовою.

11. Редакція вносить без попереднього узгодження з автором(-ами) запропоновані редактором зміни та скорочення, що не впливають на зміст матеріалу, а також уточнення в назвах міністерств, установ, відомств тощо.

12. У разі недодержання автором(-ами) окреслених вимог редакція залишає за собою право не розглядати статтю.

13. Передрук надрукованих у збірнику «Криміналістичний вісник» статей можливий тільки за умови обов’язкового посилання на нього.

Редколегія

[*] Рекомендуємо в бібліографічному описі дотримувати набору обов’язкових елементів, наведених у зразках Форми 23 Бюлетеня ВАК України (2008. — № 3. – С. 9-13). – Прим. ред.