Відділ документального забезпечення

Відділ документального забезпечення (далі – ВДЗ) є структурним підрозділом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

До складу ВДЗ входять:

 • сектор реєстрації кореспонденції,
 • сектор обліку та контролю за рухом об’єктів дослідження,
 • група архівної роботи,
 • група формування реєстру судових експертиз.   

У своїй діяльності ВДЗ керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, Експертної служби МВС, ДНДЕКЦ, документами системи управління Експертної служби МВС, іншими нормативно-правовим.

Основними завданнями ВДЗ є:

 • організація та ведення діловодства за всіма нетаємними документами, що надійшли до ДНДЕКЦ, забезпечення своєчасного отримання, попереднього розгляду та ознайомлення з ними керівництва, доведення їх до відома виконавців і надіслання відповідей ініціаторам в електронній та паперовій формі, регламентування виконання дій із документами з моменту їх створення або одержання до відправлення чи передання на архівне зберігання;
 • забезпечення організації електронного документообігу із застосування електронного цифрового підпису в ДНДЕКЦ і НДЕКЦ;
 • здійснення контролю за своєчасним виконанням у структурних підрозділах ДНДЕКЦ вимог наказів, доручень директора ДНДЕКЦ та його заступників;
 • забезпечення проходження кожного матеріалу судової експертизи (дослідження) від ініціатора її (його) проведення до безпосереднього виконавця (виконавців) та у зворотному напрямку;
 • приймання, реєстрація, зберігання, видача матеріалів та об’єктів дослідження виконавцеві або після завершення проведення експертного дослідження – ініціаторові дослідження, якщо інше не передбачено інструкціями, які регламентують порядок надходження, виконання і надіслання матеріалів, з урахуванням специфіки роботи структурних підрозділів ДНДЕКЦ;
 • приймання, реєстрація і первинний розгляд звернень громадян, запитів на публічну інформацію, ознайомлення з ними керівництва, своєчасне доведення їх до вдома виконавців і надіслання відповідей авторам;
 • ведення обліку, зберігання, використання документів з грифом «Для службового користування» та забезпечення контролю за додержанням вимог Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС від 03.02.2017 № 88;
 • контроль і методичне керівництво за дотриманням єдиної системи діловодства та електронного документообігу в ДНДЕКЦ;
 • узагальнення та аналіз звернень громадян, запитів на публічну інформацію;
 • унесення даних до єдиного реєстру обліку інформації про висновки судових експертиз та експертних досліджень;
 • здійснення контролю:
  за організацією та дотриманням установленого порядку роботи з документами та зверненнями громадян у структурних підрозділах ДНДЕКЦ;
  за строками виконання документів, запитів на публічну інформацію і звернень громадян відповідно до Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України, затвердженої наказом МВС від 23.04.2012 № 350, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2012 за № 805/21118 (далі – Інструкція № 350);
  за додержанням вимог керівних документів під час роботи з документальними матеріалами, що містять службову інформацію.