Відділ піротехнічних досліджень та вибухотехнічних обліків

У своїй діяльності відділ піротехнічних досліджень та вибухотехнічних обліків вибухотехнічної лабораторії керується нормативно-правовими актами, які регламентують роботу Експертної служби МВС.

Основними завданнями відділу піротехнічних досліджень та вибухотехнічних обліків є:

 • проведення оцінки відповідності піротехнічних виробів вимогам технічного регламенту;
 • управління і забезпечення якості робіт, що проводяться у відділі згідно з вимогами ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2017, забезпечення роботи з документацією системи управління якістю та проведення внутрішніх перевірок якості.

Відділ піротехнічних досліджень та вибухотехнічних обліків відповідно до покладених на нього завдань:

 • проводить оцінку відповідності піротехнічних виробів вимогам технічного регламенту;
 • отримує в межах компетенції від НДЕКЦ за напрямом діяльності підрозділів: необхідні матеріали, документи та інформацію; пропозиції щодо підвищення ефективності їх діяльності та матеріально-технічного забезпечення;
 • бере участь у роботі наукової ради ДНДЕКЦ з метою визначення перспективних напрямів науково-методичної та організаційно-нормативної діяльності;
 • координує роботи з апробації та впровадження в судово-експертну практику наукових розробок і передового досвіду за напрямами діяльності підрозділу, у межах компетенції забезпечує взаємодію та розвиток співробітництва з науково-дослідними установами МВС, науковими радами установ МВС, іншими науково-дослідними установами та закладами освіти, судово-експертними установами, провідними вченими в галузі судової експертизи та криміналістики;
 • розробляє методики, стандарти, технічні умови, методичні рекомендації, посібники, програмні продукти в межах компетенції;
 • здійснює в межах компетенції з використанням фонду бази даних атестованих судових експертів Експертної служби МВС систематизований аналіз якісного складу фахівців, визначає науково обґрунтовані потреби в підготовці, перепідготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації працівників;
 • забезпечує у межах компетенції та відповідно до отриманих доручень в установленому порядку, у тому числі з виїздом на місця, розгляд звернень (листів, заяв і скарг);
 • надає у межах компетенції юридичним і фізичним особам платні послуги, перелік та порядок надання яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • здійснює в межах компетенції розрахунок потреби коштів, необхідних для діяльності вибухотехнічних підрозділів Експертної служби МВС, у тому числі для придбання й утримання криміналістичної техніки, забезпечення науковою і спеціальною літературою, витратними матеріалами, та вносить за належністю відповідні пропозиції під час формування бюджетного запиту;
 • проводить у межах компетенції роботу з оснащення експертних підрозділів сучасним обладнанням, вносить за належністю пропозиції щодо необхідності розроблення та впровадження в практичну діяльність автоматизованих інформаційно-пошукових систем;
 • вносить пропозиції до проектів планів основних заходів МВС та ДНДЕКЦ, наукової ради Експертної служби МВС, забезпечує їх виконання;
 • виконує завдання, отримані від керівництва МВС та ДНДЕКЦ, у межах компетенції забезпечує підготовку доповідних записок, проектів службових листів, доручень, наказів і рішень;
 • сприяє поширенню позитивного досвіду судово-експертної діяльності, удосконаленню форм і методів практичної роботи, досягненню працівниками Експертної служби МВС високого рівня професійної майстерності та ділової кваліфікації, розвитку творчої ініціативи;
 • подає матеріали для друку в науково-практичних виданнях;
 • рецензує в межах компетенції матеріали навчально-методичних, науково-практичних та інших посібників, книжок, брошур, інформаційних видань (випусків);
 • організовує та бере участь у межах компетенції в проведенні науково-практичних заходів, редагує їх робочі та підсумкові матеріали;
 • забезпечує функціонування криміналістичних обліків, упровадження нових видів криміналістичних обліків за напрямами досліджень;
 • здійснює перевірки за криміналістичними обліками центрального рівня за напрямами досліджень, надає інформацію заінтересованим підрозділам у встановленому порядку.