Експертна спеціальність 9.1-9.7 «Біологічна експертиза»

1. Закон Харді-Вайнберга дозволяє визначити генетичну структуру популяції, тобто частоту домінантного й рецесивного генів, співвідношення гомо- і гетерозигот. Він установлює, що:

2. Одна з основних властивостей живого – це здатність до репродукції. На якому рівні організації живих організмів цей процес здійснюється на основі матричного синтезу?

3. Аналізується хімічний склад молекул ДНК людини – носіїв генетичної інформації. Мономерами цих біополімерів є:

4. Один із ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-ГТТ… Яка послідовність нуклеотидів на другому ланцюгу цієї молекули ДНК?

5. У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент ДНК-залежна РНК-полімераза, що пересувається вздовж моле­кули ДНК, досягла певної послідовності нуклеотидів, після чо­го транскрипція припинилася. Як називається така ділянка ДНК?

6. Під час біохімічного аналізу клітин людини була отримана ДНК, що відрізняється за складом від хромосомної ДНК. Ця нуклеїнова кислота була отримана з:

7. При всіх формах розмноження (статевому й нестатевому розмноженні) елементарними дискретними одиницями спадковості є:

8. Які гени називають домінантними?

9. Які гени називають рецесивними?

10. Який з нуклеотидів ніколи не трапляється у складі молекули ДНК?

11. Що таке триплет?

12. Триплет кодує:

13. Що таке принцип комплементарності?

14. З якого біологічного матеріалу людини можна виділити ядерну ДНК?

15. Скільки хромосом у каріотипі людини?

16. В яких випадках генетичні ознаки двох людей можуть бути абсолютно ідентичними?

17. Молекула ДНК складається з:

18. Який зв’язок існує між двома ланцюгами у молекулі ДНК?

19. Ділянка хромосоми, в якій розташований ген, називається:

20. Згідно моделі подвійної спіралі ДНК, запропонованої Уотсоном і Кріком, встановлено, що один з ланцюгів зберігається при реплікації, а інший синтезується комплементарно першим. Як називається цей спосіб реплікації?

21. У процесі транскрипції здійснюється синтез комплементарної молекули РНК на матриці ДНК. Який фермент каталізує цей процес?

22. Хто з вчених запропонував модель структури ДНК:

23. Здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку називається:

24. Чужорідна молекула, яка при проникненні в організм викликає синтез антитіла називається:

25. Аутосоми – це:

26. Ген структурний – це:

27. Гамета – це:

28. Організми, що виникають від схрещування батьківських форм з різною спадковістю (генотипом), тобто внаслідок гібридизації називаються:

29. Органела, що міститься переважно біля ядра, виявлена в усіх клітинах багатоклітинних тварин, найпростіших, деяких рослин, складається з центріолей, оточених щільним шаром цитоплазми, пов’язана з процесом поділу клітин, а також бере участь у розвитку джгутиків, миготливих війок називається:

30. Ділянка ДНК, відповідальна за зв’язування РНК-полімерази, яка ініціює транскрипцію називається:

31. Дволанцюгова ДНК, яка виділена з живого організму і зберегла водневі зв’язки між ланцюгами називається:

32. Рибосоми складаються з:

33. Період існування клітини від одного поділу до іншого називається:

34. Пригнічення домiнантних алелей одного гена дією іншого гена, який неалельний першому називається:

35. Денатурацію ДНК може викликати:

36. Які азотисті основи відносяться до пуринів:

37. Який потенціал має молекула ДНК:

38. Секвенування – це:

39. Ампліфікація – це:

40. Мутація, при якій відбувається випадіння одного або декількох пар нуклеотидів називається:

41. Схрещування близькоспорiднених форм в межах однієї популяції організмів називається:

42. Кембриджська послідовність – це:

43. Фермент, що каталізує з’єднання двох ланцюгів ДНК або замикання двох кінців одного ланцюга ДНК у процесі реплікації або репарації називається:

44. Дозрівання новосинтезованої молекули РНК до її функціонально активної форми називається:

45. Особливий вид поділу еукаріотичних клітин, характерний тільки статевим клітинам, унаслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі, клітини переходять з диплоїдного стану в гаплоїдний називається:

46. Яка група ліпідів формує основу клітинних мембран?

47. Твердження «кожна нова клітина утворюється лише внаслідок розмноження материнської клітини шляхом поділу» є одним із положень

48. Клітиною сполучної тканини є:

49. Унаслідок овогенезу з однієї клітини-попередниці утворюються

50. У хлопчика І  група крові, а в його сестри — ІV. Які групи крові мають їхні батьки?

51. Еритроцити помістили в чотири пробірки з різним вмістом. У першій пробірці знаходиться дистильована вода, у другій – сироватка крові, у третій – фізіологічний розчин, у четвертій – плазма крові. У якій пробірці відбудеться руйнування еритроцитів?

52. При вивченні ізольованої клітини чи необхідно вивести досліджуваний об’єкт у центр поля?

53. Антитіла за хімічним складом – це:

54. Специфічність, завдяки якій представники одного виду організмів відрізняються від особин іншого виду, називається:

55. Антиген і антитіло реагують між собою:

56. До клітинних елементів крові відносяться:

57. Плазма крові є:

58. Для групи крові АВ(ІV) характерно:

59. Еритроцити ссавців:

60. Гемоліз крові – це:

61. Хімічні проби на кров – це реакції на:

62. Специфічність сироватки визначається здатністю:

63. Синдром Х-полісомії характеризується аномальним набором хромосом:

64. У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірних хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?

65. Ген домінантний – це:

66. Метод вивчення спадковості, що ґрунтується на вивченні рельєфу шкіри на пучках пальців, долонях і поверхні підошви людини:

67. Фенотип – це:

68. Елонгація, як стадія реплікації – це:

69. Алель дикого типу – це:

70. Парні гени, що займають одні й ті самі локуси гомологічних хромосом і визначають альтернативні взаємовиключаючі стани однієї і тієї самої ознаки, називаються:

71. Субстрат, необхідний для ініціації реакції полімеризації (наприклад, синтезу ДНК), структурно подібний до продуктів цієї реакції, називається:

72. Процес, у якому ДНК, виділена під час лізису однієї бактерії, проникає в іншу бактерію й призводить до зміни її фенотипу, називається:

73. Вчений, який виявив закономірності кількісного вмісту нуклеотидів в молекулі ДНК:

74. Геном – це:

75. Розділ генетики, що вивчає спадкові хвороби називається:

76. Ген мутантний – це:

77. Ген основної дії – це:

78. Родинні зв’язки якої-небудь особини з рядом предків називаються:

79. Співіснування в межах популяції двох або кількох різних спадкових форм, що перебувають у динамічній рівновазі протягом кількох і навіть багатьох поколінь називається:

80. Наука, що вивчає закономірності спадковості у взаємозв’язку з будовою і функціями внутрішньоклітинних структур називається:

81. Повне або часткове пригнічення прояву однієї мутації при виникненні іншої мутації за рахунок генетичної взаємодії називається:

82. Відносна частка (в %) довжини конкретної хромосоми від сумарної довжини всіх хромосом каріотипу називається:

83. Втрата зародкових клітин або зигот з генами та структурними змінами хромосом, внаслідок чого знижується життєздатність називається:

84. Розділ науки, який вивчає генетичну зумовленість факторів імунітету, внутрішньовидове різноманіття і успадкування тканинних антигенів називається:

85. Мутація, при якій відбувається обмін частинами генів між негомологічними хромосомами називається:

86. Фермент, що каталізує розкручування (розплітання) коротких ділянок подвійної спіралі ДНК, утворюючи реплікаційні вилки називається:

87. Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони

88. Серологічні дослідження — це методи вивчення визначених антитіл чи антигенів, засновані:

89. До серологічних реакцій відносяться:

90. Що називається роздільною здатністю мікроскопа?

91. Ядерні еритроцити бувають у:

92. Антигени за хімічним складом відносяться до:

93. Генотип – це:

94. Ядерний генетичний матеріал, основу якого складають нуклеопротеїдні комплекси називається:

95. Зміна структури хромосоми, що виникає при розривах з наступною втратою генетичного матеріалу, частковим подвоєнням або поступовим з’єднанням фрагментів хромосом в новому співвідношенні називається:

96. Де знаходяться гени, що відповідають за утворення ядерець:

97. Фактична лінійна довжина метафазної хромосоми при її найбільшій спіралізації називається:

98. Мітохондріальна ДНК передається у спадок від:

99. Мутація, при якій відбувається заміна одного нуклеотиду на інший називається:

100. Яку особину називають гетерозиготною?