Експертна спеціальність 10.6 «Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів»

1. Фундамент обладнується деформаційним (осадковим) швом у разі:

2. Прямий кут становить:

3. Число «Пі» становить:

4. Інструментом для перевірки горизонтальності поверхонь є:

5. Засобом для визначення довжини є:

6. Локальний кошторис – це:

7. Під точкою роси розуміють:

8. Найбільший нормативний термін експлуатації мають:

9. Площа прямокутника (за умови, що «а, b» – сторони) обчислюється за формулою:

10. Площа квадрата (за умови, що «а» – сторона) обчислюється за формулою:

11. Для розрахунку вартості будівельних робіт використовують програмний продукт:

12. Для здійснення виробничих процесів різних галузей промисловості використовують будівлі:

13. Для захисту від впливу дощових і талих вод по периметру будівлі влаштовують:

14. За своїм призначенням ліфти в багатоповерхових будинках поділяються на:

15. Підземна частина будівлі, яка сприймає навантаження від верхніх конструкцій і передає її на ґрунт – це:

16. Периметр кімнати визначається як:

17. І ступінь вогнестійкості мають будівлі:

18. Гідроізоляційні покриття влаштовують для захисту конструкцій і споруд від агресивної дії:

19. У разі виконання робіт з відхиленням від вимог проекту або порушенням будівельних норм і правил фахівці, які здійснюють авторський нагляд:

20. Основним активним компонентом бетону є:

21. Здатність матеріалу витримувати тривалу дію високих температур, не деформуючись і не розплавляючись, ¬– це:

22. За умови, що товщина стін 510 мм, їх потрібно мурувати в:

23. Площа кола обчислюється за формулою:

24. Марка (клас) бетону визначається таким терміном набору міцності:

25. За своїм призначенням вокзали належать до:

26. Надійність будівельного об’єкта – це:

27. У ДБН передбачено класів відповідальності будівель та споруд:

28. Клас відповідальності будівель та споруд СС3 належить за характеристикою можливих наслідків до:

29. До категорії А відповідальності конструкцій та їх елементів належать:

30. Перша група граничних станів забезпечує розрахунок залізобетонних конструкцій:

31. Надійність будівельного об’єкта – це:

32. Величина снігового навантаження відповідає:

33. Величина вітрового навантаження відповідає:

34. Друга група граничних станів забезпечує розрахунок залізобетонних конструкцій:

35. Клас бетону за міцністю на стиск позначається як:

36. Робоча арматура:

37. Клас бетону визначають:

38. Властивістю бетону є те, що:

39. На першій стадії НДС елементів, що піддаються згинанню:

40. Похилі тріщини в згинаному елементі утворюються:

41. Після появи тріщин у залізобетонному згинаному елементі зусилля розтягу сприймається:

42. Нормальні тріщини в згинаному вільно опертому елементі утворюються:

43. На третій стадії НДС елементів, що піддаються згинанню:

44. Мінімальна величина обпирання плит перекриттів на несучі стіни, виконані вручну, в цегляних і кам’яних будинках у сейсмічних районах:

45. Категорій складності об’єктів будівництва є:

46. Проектування об’єктів IV-V категорії складності поділяється на:

47. Проектування об’єктів III категорії складності поділяється на:

48. Основними дефектами і пошкодженнями бетонних і залізобетонних конструкцій є:

49. Основними дефектами та пошкодженнями кам’яних та армокам’яних конструкцій є:

50. Завдання на проектування, перелік основних даних і вимог включають:

51. До змінних короткочасних навантажень належать:

52. Глибина закладання фундаментів повинна прийматися з урахуванням:

53. Енергетичний паспорт будівлі – це:

54. До виконавчої звітної документації належать:

55. До складу проекту організації будівництва (ПОБ) включаються:

56. Фундаменти за конструктивними особливостями поділяються:

57. Навантаження, яке діє, практично не змінюючись протягом усього терміну експлуатації споруди, і для якого можна нехтувати зміною в часі його значень відносно середнього є:

58. Категорії відповідальності конструкцій та їх елементів поділяються на:

59. До будівель і споруд класу СС3 належать:

60. Армована камяна кладка – це:

61. Суміш одного або кількох неорганічних в’яжучих речовин, наповнювачів і води, а також у деяких випадках добавок і домішок, що використовується для влаштування і розшивки швів кладки, – це:

62. Авторський нагляд здійснюється:

63. Контроль за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування здійснює:

64. Нормативним актом, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, є:

65. Головними напрямами містобудівної діяльності є:

66. Текстовими та графічними матеріалами, затвердженими в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об’єкта будівництва, є:

67. Тверда договірна ціна може коригуватися:

68. Основними вимогами до споруд є:

69. Висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна має містити такі дані:

70. Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

71. Експлуатація об’єктів, не прийнятих (якщо таке прийняття передбачено законодавством) в експлуатацію:

72. До складу будівельного паспорта входять:

73. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають:

74. Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться:

75. Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві здійснюються на підставі:

76. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб – це:

77. Право оренди земельної ділянки – це:

78. Укажіть суб’єктів ринку землі:

79. Особливість суперфіції полягає в розміщенні нерухомості на:

80. Іноземні держави, заінтересовані в придбанні земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання до:

81. Покупцями земель сільськогосподарського призначення можуть бути громадяни України, які:

82. Проведення земельних торгів здійснює:

83. Іноземні юридичні особи, зацікавлені в придбанні земельних ділянок, подають клопотання до:

84. Наукові підходи до визначення терміна «ринок земель»:

85. Земельні ділянки державної та комунальної власності, які можуть бути об’єктом ринку земель:

86. Право державної власності на землю набуває і реалізує держава в собі:

87. Обставини, за яких земельні торги визнаються такими, що не відбулися:

88. Документація із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які виставляються на аукціон, виготовляється на замовлення:

89. Земельна ділянка – це:

90. Власники земельних ділянок зобов’язані:

91. Офіційна інформація про об’єкт продажу повинна містити відомості про:

92. Метою здійснення землеустрою є:

93. Органи, що розглядають земельні спори:

94. До повноважень державних інспекторів у сфері державного контролю належать:

95. Право земельного сервітуту виникає:

96. Право користування земельною ділянкою припиняється:

97. Під принципами земельного права розуміють:

98. До повноважень Київської та Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин належить:

99. Суб’єктом земельного правопорушення є:

100. Земельні відносини – це суспільні відносини щодо:

101. На регіональному рівні реєстраційно-облікова система включає:

102. Підстава для проведення земельно-кадастрових робіт:

103. Не існує ренти:

104. До порушених земель належать:

105. Узагальнюючий вищий спосіб реалізації відносин між об’єктом і суб’єктом власності – це:

106. Первинний компонент власності, що базується на законності фізичного контролю земельної ділянки, можливості її мати та утримувати в приватній власності або в господарському формування, – це:

107. Земельна ділянка – це:

108. Розділ державного реєстру прав закривається:

109. Другий рівень кадастрового номера земельної ділянки містить:

110. Члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, садівницьких товариств, акціонерних товариств – це:

111. Порядок державної реєстрації договорів оренди складається із:

112. Рада народних депутатів виділяє в постійне або тимчасове користування землі:

113. Експертна грошова оцінка базується на принципах:

114. Іноземним особам та особам без громадянства земельні ділянки у власність:

115. Довгострокове користування передбачає термін:

116. Земельно-оціночна документація розробляється на основі:

117. Суть методу відбору типових господарств полягає у:

118. Учасниками відносин при проведенні земельно-оціночної документації є:

119. Оцінка земель проводиться:

120. На визначення коефіцієнта місця розташування земельної ділянки впливають рентоутворювальні фактори:

121. Об’єктом економічної оцінки земель є:

122. Підстави для проведення оцінки земель:

123. Землевпорядне проектування – це:

124. Одне з головних місць у системі спеціальних дисциплін, які вивчають землеустрій, належать:

125. Зміст землеустрою є:

126. Об’єктами землевпорядного проектування організації території є:

127. Одним із основних критеріїв ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу є:

128. Проект, що став єдиним і головним документом, який дає змогу правильно організовувати виробництво і територію:

129. При поздовжньому нівелюванні визначають:

130. Поперечне невелювання траси виконується:

131. Ґрунтозахисну сівозміну розміщують:

132. Лінійна нев’язка – це:

133. Якщо поверхня поля землі не горизонтальна, довгі сторони проектують:

134. Лінійна нев’язка земельного масиву – це:

135. Перевищення однієї точки над іншою визначають нівелюванням:

136. Інформацію про результати обліку кількості та якості земель державний кадастр населеного пункту:

137. При оцінці земель населених пунктів характер посереднього використання території:

138. Спеціальний дозвіл на використання і забудову території при будівництві вищих навчальних закладів:

139. Установлення фактичних меж землекористування – це:

140. Те, що дані земельного кадастру повинні бути вільними від зайвих показників, які ускладнюють його і роблять його громіздким, передбачено таким принципом земельного кадастру населених пунктів:

141. Охорона територіальних ресурсів містобудівництва є:

142. Найбільш повний і точний опис сучасного поділу населених пунктів України:

143. Диференціальна рента – це:

144. Капіталізація – це:

145. Види оцінки земель:

146. При об’єднанні двох земельних ділянок в одну:

147. Земельно-оціночне районування – це:

148. Зона розміщення житлової забудови, громадських центрів і зон відпочинку населення – це:

149. Генеральний план міста передбачає:

150. Сформовані земельні ділянки підлягають реєстрації в: