Експертна спеціальність 11.1 «Економічна експертиза»

1. За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку виявляються не оприбутковані цінності, розкрадання, нестачі тощо:

2. Який елемент методу бухгалтерського обліку використовують для реєстрації господарських операцій:

3. Кореспонденцією рахунків називають:

4. Рахунки, призначені для руху коштів:

5. Первинні документи повинні складатися:

6. Рахунки, призначені для обліку виробничих запасів:

7. Взаємозв’язок рахунків, що виникає в результаті відображення на них господарських операцій подвійним записом, називається:

8. Зменшення виробничих запасів підприємства записується:

9. Які з наведених ознак не є властивими бухгалтерському балансу:

10. Рахунки, які в кінці звітного періоду закриваються і сальдо за якими в балансі не відображається, належать:

11. Баланс поділяється на дві частини:

12. В активі відображають:

13. Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний подати авансовий звіт про витрачені у відрядженні суми протягом:

14. Облікові регістри призначені для:

15. Активні рахунки призначені для обліку:

16. Пасивні рахунки призначені для обліку:

17. Активно-пасивні рахунки призначені для обліку:

18. Активно-пасивними відносно балансу є такі рахунки:

19. Субрахунки — це:

20. Кінцеве сальдо активного рахунку дорівнює нулю:

21. Кінцеве сальдо пасивного рахунку дорівнює нулю:

22. Правильним є таке визначення господарської операції:

23. Схематичне відображення активних рахунків:

24. Схематичне відображення пасивних рахунків:

25. До власних джерел формування яких засобів належить:

26. Дані про залишки на рахунках “Каса в національній валюті”, “Поточний рахунок”, “Інші рахунки у банку” наводяться в такому розділі балансу:

27. До бухгалтерської звітності підприємства входить баланс:

28. У пасиві балансу відображають:

29. У розділі І пасиву балансу відображають:

30. Назва розділу ІІ пасиву балансу така:

31. Кінцеве сальдо за активним рахунком визначається так:

32. У разі здійснення господарських операцій із погашення заборгованості постачальнику за отримані матеріали баланс змінюється так:

33. Унесення засновником до статутного капіталу основних засобів призводить до таких змін у балансі:

34. З нижче наведених документів назвіть первинний документ:

35. Реквізіти документів це:

36. Кінцеве сальдо за пасивним рахунком визначається як:

37. За обсягом охоплення об’єктів інвентаризації поділяють на:

38. У разі виявлення під час інвентаризації нестачі в межах природних втрат її необхідно:

39. Інвентаризація — це:

40. Слово «конто» означає:

41. Квартальні бухгалтерські звіти повинні зберігатися у підприємств:

42. Базова теорія бухгалтерського обліку — це:

43. Річні баланси новоствореного та давно діючого підприємств відрізняються:

44. Які бухгалтерські документи можна знищувати:

45. Основні засоби, на яких виготовляється продукція, а також верстати включаються до валових витрат:

46. До адміністративних витрат при оподаткуванні податком на прибуток належать:

47. Собівартість при оподаткуванні податком на прибуток складається з витрат:

48. Витрати на управління виробництвом при оподаткуванні податком на прибуток належать до:

а) витрат на збут;

б) адміністративних витрат;

в) інших операційних витрат;

г) загальновиробничих витрат.

49. Датою визнання доходів під час реалізації товарів є:

50. Об’єктом оподаткування податком на прибуток є:

51. Виробничі основні засоби 2-ї групи, що перебували в експлуатації, при їх реалізації оподатковуються податком на прибуток:

52. Предмети вартістю до 1000 грн та строком експлуатації понад рік у податкових розрахунках обліковуються:

53. Згідно з П(С)БО основні засоби та інші необоротні матеріальні активи в обліку і звітності мають оцінюватися за вартістю:

54. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи обліковуються на рахунках:

55. Квартири, придбані підприємствами, обліковуються на рахунку:

56. Бібліотечні фонди, експонати музеїв, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси та інвентарна тара до основних засобів:

57. Під справедливою вартістю основних засобів розуміють:

58. Зарахування необоротних активів на баланс підприємства оформляється:

59. До виробничих основних засобів належать такі необоротні активи:

60. Амортизація основних засобів першої групи в податкових розрахунках нараховується:

61. Амортизація основних засобів груп 2-4 в податкових розрахунках нараховується:

62. Згідно з вимогами П(С)БО нарахування зносу основних засобів основного виробництва відображається проводкою:

63. Введення в експлуатацію об’єкта основних засобів після завершення його будівництва в обліку відображається записом:

64. Витрати на транспортування і монтаж безоплатно одержаних основних засобів, здійснені спеціальною організацією, в обліку відображаються записом:

65. Виробничі запаси в бухгалтерії підприємства обліковуються:

66. Оприбуткування матеріалів, придбаних підзвітною особою, відображається записом:

67. Оприбуткування запасних частин, що надійшли від постачальників, відображається такою кореспонденцію рахунків:

68. Згідно з П(С)БО 9 запаси при вибутті можуть оцінюватися:

69. У разі оплати рахунка-фактури постачальника на постачання матеріалів без попереднього отримання робиться проводка:

70. У разі перерахування коштів транспортній організації за доставку матеріалів дебетується рахунок:

71. Методологічно правильним є такий варіант формування фактичної собівартості матеріалів на підприємствах:

72. Матеріальні запаси включаються до валюти балансу за такою оцінкою:

73. У разі видачі палива в ковальський цех на технологічні потреби роблять запис:

74. Метод оцінки матеріалів при вибутті за методом ФІФО:

75. ПДВ, що належить до повернення з бюджету (податковий кредит), у разі попередньої оплати постачальникам за сировину і матеріали відображається проводкою:

76. Виявлена нестача палива на складі цеху № 2 в межах норм природних втрат відображається проводкою:

77. Кореспонденція рахунків у разі безготівкового погашення заборгованості постачальникам і підрядникам за отримані малоцінні та швидкозношувані предмети:

78. Бухгалтерський запис Д-т 23 К-т 201 означає:

79. Порядок розрахунку заробітку відрядників визначається:

80. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва відображається таким записом:

81. Характеристика рахунку «Розрахунки з робітниками та службовцями з оплати праці»:

82. Порядок визначення заробітної плати інженерно-технічного персоналу:

83. Операція з утримання податку на доходи фізичних осіб із заробітку робітників та службовців відображається записом:

84. Операція з виплати допомоги з тимчасової непрацездатності робітникам основного виробництва відображається записом:

85. Операція з виплати відпускних робітникам основного виробництва відображається записом:

86. Нарахування заробітної плати загальновиробничому персоналу відображається проводкою:

87. Джерела за рахунок яких проводяться нарахування на заробітну плату на обов’язкове соціальне страхування:

88. Перерахування нарахованих сум до Фонду соціального страхування на випадок безробіття відображається в бухгалтерському обліку проводкою:

89. Відсоток відрахувань на соціальне страхування встановлюється:

90. Працівнику, який перебуває у відрядженні, відшкодовують витрати на користування телефоном з метою виконання відрядження і включають до складу витрат виробництва:

91. Зміст бухгалтерського запису Д-т 231 К-т 651:

92. Підзвітна особа після закінчення встановленого терміну зобов’язана:

93. Зміст бухгалтерських записів Д-т 822 К-т 652 та Д-т 231 К-т 822:

94. За кредитом калькуляційних рахунків відображаються:

95. Залишок за калькуляційним рахунком буває:

96. За призначенням і структурою до збирально-розподільчих належать такі рахунки бухгалтерського обліку:

97. Списання витрат майбутніх періодів відбувається:

98. Повна собівартість реалізованої продукції визначається як:

99. У бухгалтерському обліку залишки незавершеного виробництва відображаються на:

100. У разі відпуску матеріалів до цеху на технологічні цілі складається бухгалтерська проводка:

101. У разі виявлення невиправного технологічного браку в цеху основного виробництва складається бухгалтерський запис:

102. Операція зі списання палива на основне виробництво відображається проводкою:

103. У разі відпуску зі складу матеріалів основному виробництву складається проводка:

104. Податкові періоди для справляння ПДВ відповідно до Податкового кодексу України:

105. Податок на додану вартість належить до:

106. Чи може підприємство, що надає послуги, у податковій накладній, яку воно виписує, у графі 4 “Одиниця виміру” вказати “грн”:

107. Податкова ставка, чинна до бази оподаткування при розрахунку суми податку на додану вартість, для фінансової звітності становить:

108. Витрати на відрядження працівників відділу збуту підприємства відображаються записом:

109. Списання витрат на збут відображається бухгалтерською проводкою:

110. Витрати на відрядження адміністративного персоналу підприємства відображаються записом:

111. Готова продукція в поточному бухгалтерському обліку оцінюється:

112. Реалізована продукція — це продукція:

113. Бухгалтерський запис Д-т 901 К-т 26 означає:

114. Списання витрат сторонньої організації на транспортування готової продукції до покупця за рахунок продавця відображається проводкою:

115. Згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” безоплатна передача товарів оподатковується:

116. Операція з оприбуткування врожаю зерна відображається проводкою:

117. Операція з оприбуткування готової продукції від основного виробництва відображається проводкою:

118. Операція з оприбуткування готової продукції, отриманої від допоміжного виробництва, відображається проводкою:

119. Операція зі списання доходу від реалізації продукції відображається проводкою:

120. Операція з отримання безповоротної фінансової допомоги відображається проводкою:

121. Згідно з П(С)БО готова продукція у разі вибуття шляхом її реалізації оцінюється за:

122. Дохід від реалізації сільськогосподарської продукції відображається проводкою:

123. Закриття рахунку 901 “Собівартість реалізованої продукції“ відображають бухгалтерською проводкою:

124. Відмова виписати податкову накладну під час відпуску готової продукції покупцю тягне фінансові санкції:

125. Операція з дооцінки готової продукції відображається проводкою:

126. У разі реалізації акціонерним товариством комп’ютера статутний капітал підприємства:

127. Внески до статутного капіталу іншого підприємства нематеріальними активами відображаються в обліку записом:

128. Передача об’єктів основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства відображається проводкою:

129. У разі введення в експлуатацію нових основних засобів на державному підприємстві статутний капітал:

130. Забезпечення майбутніх витрат і платежів – це:

131. Бухгалтерський запис Д-т 944 “Сумнівні та безнадійні борги” К-т 38 “Резерв сумнівних боргів” означає:

132. В акціонерному товаристві може бути збільшений статутний капітал у результаті такої господарської операції з основними засобами:

133. Бухгалтерський запис Д-т 443 «Прибуток використаний у звітному періоді» К-т 40 «Статутний капітал» означає:

134. Бухгалтерський запис Д-т 40 «Статутний капітал» К-т 451 «Вилучені акції» означає:

135. Бухгалтерський запис Д-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» К-т 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» означає:

136. На кінець року рахунок 791 ”Фінансові результати від операційної діяльності”:

137. У разі повернення учаснику внесків у статутний капітал, внесених ним основними засобами:

138. У разі повернення підприємством учаснику, у зв’язку з його виходом з товариства, внесків у статутний капітал та належної йому долі накопиченого капіталу коштами, податком на доходи фізичних осіб оподатковується:

139. У разі видачі підприємством учаснику, що виходить з товариства, частини накопиченого капіталу готовою продукцією зобов’язання з ПДВ:

140. При конвертації облігацій в акції емісійний доход:

141. Якщо підприємство перерахувало аванс за матеріальні цінності, які будуть використовуватися у виробничій діяльності, і на звітну дату їх не отримало, то виникають:

142. Якщо підприємство витратило на організацію святкування 8 Березня 1000 грн, то виникають:

143. Дохід у разі отримання коштів цільового фінансування відображається:

144. Бухгалтерська проводка Д-т 23 К-т 471 означає:

145. Сума вилученого капіталу:

146. Створення забезпечень виплат відпусток для підприємства є:

147. Якщо підприємство витратило на організацію святкування 8 Березня 1000 грн, то виникають:

148. Акцизний податок – це:

149. Об’єктом оподаткування для обчислення акцизного збору за використання відсоткової ставки є:

150. Вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств-виробників у разі звільнення від сплати акцизного збору: