Експертна спеціальність 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»

При проведенні дослідження документів фінансово-кредитних операцій визначають документальну обгрунтованість оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках; оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів; відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству.

Об’єктами дослідження виступають первинні бухгалтерські документи, касові книги, касові звіти, кредитна справа, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерська звітність, депозитні договори, акти перевірок.

Дана експертна спеціальність вирішує такі основні питання:
• чи відповідає перелік документів, наданих банку підприємством (назва) для отримання кредитних коштів за кредитною угодою, чинному Положенню про кредитування? 
• чи підтверджується документально розмір збитків банку, визначений в акті перевірки (вказується суб’єкт контролю), в результаті необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (номер, дата)?
• чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед банком умовам укладеного між вказаними сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?
• чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій (назва банку) з надання кредитів, з повноти та нарахування і сплати відсотків за користування кредитами позичальником (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за кредитною угодою (номер, дата)?
• чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за угодою (номер, дата)?

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалося в електронно-обчислювальному вигляді на машинних носіях, експертові надаються роздруківки реєстрів бухгалтерського обліку обов’язково завірені в установленому порядку.
Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за епізодами діяння, періодами тощо), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.