Оцінка відповідності та сертифікація продукціїЗагальні відомості про Орган з оцінки відповідності продукції
Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру
Міністерства внутрішніх справ України

Орган з оцінки відповідності продукції Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (далі – ООВП) проводить оцінку відповідності продукції вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 839, згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 березня 2012 року № 385 «Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів» і сертифікацію зброї, її частин, боєприпасів та їх компонентів, а також конструктивно схожих зі зброєю виробів.

ООВП в процесі надання послуг і проведення робіт з оцінки відповідності та (або) сертифікації продукції (далі – оцінка відповідності продукції) за своїм статусом є третьою стороною, незалежною від розробників, виробників, постачальників, уповноважених представників, користувачів та споживачів продукції, що входить до призначеної та (або) заявленої номенклатури продукції.

        ООВП для проведення оцінки відповідності продукції має:

 • кваліфікований і досвідчений персонал для виконання робіт з оцінки відповідності продукції в складі виконавчих груп (аудиторів-експертів);
 • описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності продукції, що забезпечують їх прозорість і відтворюваність. ДНДЕКЦ МВС застосовує відповідні нормативні акти (інструкції, правила, методики, настанови тощо), що дають змогу розрізняти види робіт, які ДНДЕКЦ МВС виконує
  як орган з оцінки відповідності продукції, та іншу діяльність;
 • нормативні акти для провадження діяльності з оцінки відповідності
  продукції з належним урахуванням величини суб’єкта господарювання,
  що замовляє роботи з оцінки відповідності продукції, у галузі, у якій він провадить діяльність, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу;
 • актуалізований фонд нормативних документів, що використовується
  під час проведення оцінки відповідності за призначеною та/або заявленою номенклатурою продукції;
 • необхідні засоби та ресурси для виконання в належний спосіб адміністративних і технічних робіт з оцінки відповідності продукції.

 

ООВП виконує такі функції:

 • розробляє нормативні акти, методичні та інші документи з оцінки відповідності продукції;
 • проводить роботи з оцінки відповідності продукції і несе відповідальність за результат;
 • надає, продовжує, призупиняє, скорочує термін (строк) дії, скасовує сертифікацію;
 • здійснює заходи з обстеження виробництва підприємств,
  що виробляють продукцію, яка підлягає оцінці відповідності;
 • здійснює нагляд за виробництвом сертифікованої продукції;
 • контролює стан і якість проведення випробувань.

 

ООВП має право:

 • проводити роботи з оцінки відповідності продукції згідно з призначеною та/або заявленою номенклатурою продукції;
 • видавати сертифікати відповідності, сертифікати експертизи типу, свідоцтва про визнання та укладати сертифікаційні угоди на право
  їх застосування та маркування продукції знаком відповідності;
 • приймати в установленому порядку рішення про визнання сертифікатів, виданих органами з оцінки відповідності інших систем оцінки відповідності,
  у тому числі зарубіжних країн, або міжнародними органами за умови наявності відповідних двосторонніх міжнародних угод;
 • надавати, продовжувати, призупиняти, скорочувати термін (строк) дії, скасовувати сертифікацію (сертифікаційну угоду) на продукцію, яка сертифікована ООВП, у разі порушення замовником установлених вимог;
 • залучати в установленому порядку для участі в роботах з оцінки відповідності продукції інші організації на умовах субпідряду (аутсорсингу)
  або фахівців інших організацій та підприємств;
 • подавати запити замовнику оцінки відповідності продукції про надання матеріалів та інформації, які необхідні для проведення робіт з оцінки відповідності продукції, установлювати склад технічної документації,
  що надається замовником для проведення робіт з оцінки відповідності продукції;
 • установлювати кількість зразків, що відбираються для випробувань,
  і порядок їх відбору;
 • погоджувати процедури (програми, порядки, методики тощо) випробувань продукції, щодо якої замовлено послуги з оцінки відповідності;
 • визначати терміни (строки) дії сертифікатів відповідності, сертифікатів експертизи типу, свідоцтв про визнання та порядок видачі нового сертифіката
  або свідоцтва про визнання на заміну того, що втратив чинність;
 • установлювати і забезпечувати порядок проведення оцінки відповідності продукції;
 • здійснювати нагляд за виробництвом продукції, щодо якої ООВП провів роботи з оцінки відповідності і видав сертифікат відповідності або сертифікат експертизи типу;
 • установлювати порядок і розмір оплати робіт з оцінки відповідності продукції згідно із законодавством України;
 • інформувати заінтересованих осіб про результати оцінки відповідності продукції з дотриманням конфіденційності інформації;
 • публікувати матеріали про діяльність ООВП, сертифіковану продукцію, організаційно-методичні та інші інформаційні відомості щодо оцінки відповідності продукції, за винятком матеріалів, що містять конфіденційну інформацію;
 • оприлюднювати конфіденційну інформацію стосовно замовників оцінки відповідності продукції або осіб, яких це стосується, якщо законодавство або договірні домовленості вимагають цього від ДНДЕКЦ МВС та/або ООВП;
 • здійснювати контроль за правильним використанням сертифікатів відповідності, сертифікатів експертизи типу, свідоцтв про визнання;
 • брати участь в опрацюванні коригувальних заходів, що здійснюються
  підприємством-виробником за результатами оцінки відповідності продукції;
 • подавати апеляції до національного органу України з акредитації в разі виникнення спірних питань щодо акредитації;
 • одержувати від виробників і замовників робіт з оцінки відповідності продукції інформацію щодо їх діяльності у сфері оцінки відповідності, якості сертифікованої продукції та функціонування системи управління;
 • запрошувати до участі в роботі комітетів ООВП і членства в них представників заінтересованих в оцінці відповідності продукції сторін;
 • повністю або частково відмовитися від провадження діяльності з оцінки відповідності продукції за призначеною та/або заявленою номенклатурою продукції згідно з установленим законодавством порядком і строком.

        ООВП зобов’язаний:

 • відповідати вимогам законодавства України та іншим нормативним документам, що регулюють діяльність органів з оцінки відповідності продукції;
 • забезпечувати належну якість робіт, достовірність результатів, об’єктивність, неупередженість, недискримінаційність, компетентність персоналу, конфіденційність, уникнення конфлікту інтересів у процесі надання послуг і проведення робіт з оцінки відповідності продукції;
 • використовувати статус призначеного органу з оцінки відповідності лише для проведення робіт з оцінки відповідності за номенклатурою продукції, яка закріплена за ним;
 • дотримувати процедур (програм, порядків, методик тощо) і правил оцінки відповідності продукції, установлених законодавством України
  та іншими нормативними актами, які регламентують його діяльність;
 • видавати сертифікати відповідності, сертифікати експертизи типу, свідоцтва про визнання лише на призначену та/або заявлену номенклатуру продукції, відповідність якої встановленим вимогам доведено;
 • організовувати і здійснювати нагляд за виробництвом сертифікованої продукції;
 • вести облік виданих сертифікатів відповідності, сертифікатів експертизи типу та свідоцтв про визнання й оприлюднювати відповідну інформацію
  у визначеному порядку;
 • скасовувати або призупиняти дiю виданих сертифiкатiв відповідності, сертифікатів експертизи типу, свідоцтв про визнання в разi їх неправильного застосування та інших порушень правил чи порядків оцінки відповідності, інформувати замовників та решту заінтересованих сторін про призупинення дії або скасування сертифікатів відповідності, сертифікатів експертизи типу, свідоцтв про визнання;
 • своєчасно інформувати всі заінтересовані сторони щодо запланованих змін порядків або умов оцінки відповідності продукції;
 • повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, та національний орган України
  з акредитації про зміни юридичного статусу, економічного стану, структури, кадрового складу, установлених зв’язків із субпідрядниками та іншими організаціями, які можуть вплинути на діяльність ООВП;
 • створювати посадовим особам, які здійснюють моніторинг діяльності ООВП, належні умови, не чинити перешкод і своєчасно оплачувати витрати,
  пов’язані з моніторингом;
 • вести облік усіх отриманих апеляцій, скарг, рекламацій або претензій споживачів до продукції, щодо якої було проведено роботи з оцінки відповідності та видано сертифікати або свідоцтва про визнання;
 • забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час проведення оцінки відповідності продукції, крім визначеної законодавством та/або договірними домовленостями;
 • інформувати завчасно замовників оцінки відповідності продукції або інших заінтересованих сторін, яких це стосується, про оприлюднення конфіденційної інформації, якщо законодавство або договірні домовленості вимагають цього від ДНДЕКЦ МВС та/або ООВП;
 • надавати свої послуги з оцінки відповідності продукції за призначеною та/або заявленою номенклатурою продукції всім заінтересованим установам, організаціям, підприємствам, іншим суб’єктам господарювання незалежно
  від відомчої підпорядкованості, форми власності, місцезнаходження,
  не допускаючи дій дискримінаційного характеру щодо будь-якого замовника;
 • забезпечувати замовникам доступ до інформації про послуги ООВП
  і встановлені процедури та правила оцінки відповідності продукції;
 • здійснювати внутрішній аудит функціонування системи управління, документально оформляти результати таких аудитів, надавати їх особам,
  що здійснюють моніторинг діяльності ООВП;
 • вести облік відомостей про кваліфікацію, навчання та професійний досвід персоналу, рівень компетентності субпідрядників (наявність акредитацій, уповноважень та призначень), реєструвати і зберігати таку інформацію;
 • підтримувати в робочому стані облік, протоколювання і зберiгання нормативних та iнших документiв з оцінки відповідності продукції;
 • мати копії атестатів про акредитацію і паспортів випробувальних лабораторій (центрів), що залучаються на умовах субпідряду (аутсорсингу)
  до проведення випробувань продукції під час проведення оцінки відповідності продукції за призначеною та/або заявленою номенклатурою продукції;
 • підтримувати в робочому стані систему реєстрації, забезпечувати облік
  і зберігання робочих документів та матеріалів, що підтверджують результати оцінки відповідності продукції, протягом установленого терміну (строку);
 • мати фонд актуалізованих нормативних документів на продукцію,
  що сертифікується ООВП, і на методи випробувань;
 • припинити посилання на наявність акредитації ДНДЕКЦ МВС, призначення чи уповноваження в разі призупинення (скасування) або завершення термінів (строків) їх дії (за потреби припинити проведення відповідних робіт);
 • на вимогу подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, звіти про свою діяльність.

 

(витяг з Положення про Орган з оцінки відповідності продукції Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (19.28.ПЛ.01(2)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 30 вересня 2019 року № 92-Н)

Інформація щодо оплати за послуги з оцінки відповідності та сертифікації

Вартість послуг з сертифікації продукції визначена в постанові Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання».

Вартість послуг з оцінки відповідності продукції визначена наказом ДНДЕКЦ МВС від 11 червня 2019 року № 42-Н «Про затвердження Порядку формування тарифів на роботи з оцінки відповідності та випробування піротехнічних виробів, що виконуються Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України».

Вимоги, зобов’язання та права замовників послуг з оцінки відповідності

та сертифікації продукції, що звертаються до ООВП

Вимоги до замовників:

ООВП вимагає від замовника та контролює дотримання правил сертифікації та (або) оцінки відповідності, створення необхідних умов для підтримання відповідності продукції встановлених вимог, на відповідність яким ця продукція сертифікована.

ООВП, згідно з положеннями ДСТУ EN ISO/ІЕС 17065:2014, вимагає від постачальників сертифікованої продукції:

 • дотримуватися вимог схеми сертифікації, у тому числі щодо порядків і процедур проведення робіт;
 • запровадити усі необхідні заходи для провадження оцінювання та наглядання, розгляду скарг та участі спостерігачів;
 • виконувати сертифікаційні вимоги, зокрема запроваджені ООВП зміни;
 • забезпечувати відповідність кожної одиниці сертифікованої продукції встановленим сертифікаційним вимогам;
 • робити заяви щодо сертифікації тільки у відповідності до сфери сертифікації;
 • не використовувати сертифікацію своєї продукції (послуги) таким чином, який би погіршував репутацію ООВП, і не робити будь-яких заяв щодо сертифікації продукції (послуги), які ООВП може вважати як такі, що вводять в оману та не погоджені з ним;
 • у разі призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації, припинити використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і на вимогу ООВП повернути документи з сертифікації та провести інші необхідні дії;
 • для забезпечення окремих одиниць сертифікованої продукції застосовувати оригінальні копії сертифікатів, передбачені системою сертифікації;
 • посилаючись на сертифікацію своєї продукції в засобах інформації, таких як документи, брошури, рекламні матеріали, а також в маркуванні продукції, обмежуватись виключно сферою сертифікації, при цьому зазначати конкретні вимоги на які сертифікована продукція та ООВП;
 • виконувати усі вимоги визначені законодавством і НД щодо використання знаку відповідності та інформації стосовно сфери сертифікації продукції (послуги);
 • реєструвати та зберігати записи щодо усіх відомих скарг, що стосуються відповідності продукції (послуги) сертифікаційним вимогам, та надавати ці записи на вимогу ООВП, вживати відповідні дії щодо розгляду скарг і проведення необхідних коригувальних заходів щодо усунення будь-яких недоліків продукції, що впливають на відповідність сертифікаційним вимогам; документувати виконані дії;
 • невідкладно інформувати ООВП про всі зміни, які можуть вплинути на здатність об’єкта сертифікації відповідати сертифікаційним вимогам.

Ці вимоги ООВП оговорюються при укладенні договорів на проведення робіт з сертифікації або сертифікаційних угод.

Дотримання цих вимог періодично перевіряється ООВП при проведенні наглядання.

Зобов’язання та права замовників:

Зобов’язання замовників:

 • дотримуватися вимог схеми сертифікації або модуля оцінки відповідності, у тому числі щодо порядків і процедур проведення робіт;
 • запровадити усі необхідні заходи для провадження оцінювання та наглядання, розгляду скарг та участі спостерігачів;
 • виконувати сертифікаційні вимоги, зокрема запроваджені ООВП зміни;
 • забезпечувати відповідність кожної одиниці сертифікованої продукції встановленим сертифікаційним вимогам;
 • робити заяви щодо сертифікації тільки у відповідності до сфери сертифікації;
 • не використовувати сертифікацію або оцінку відповідності своєї продукції таким чином, який би погіршував репутацію ООВП, і не робити будь-яких заяв щодо сертифікації або оцінки відповідності продукції, які ООВП може вважати як такі, що вводять в оману та не погоджені з ним;
 • у разі призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації, припинити використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і на вимогу ООВП повернути документи з сертифікації та провести інші необхідні дії;
 • для забезпечення окремих одиниць сертифікованої продукції застосовувати оригінальні копії сертифікатів передбачені системою сертифікації та (або) оцінки відповідності;
 • посилаючись на сертифікацію своєї продукції в засобах інформації, таких як документи, брошури, рекламні матеріали, а також в маркуванні продукції, обмежуватись виключно сферою сертифікації, при цьому зазначати конкретні вимоги на які сертифікована продукція та ООВП;
 • виконувати усі вимоги визначені системою сертифікації або оцінки відповідності щодо використання знаку відповідності та інформації стосовно сфери сертифікації продукції;
 • реєструвати та зберігати записи щодо усіх відомих скарг, що стосуються відповідності продукції сертифікаційним вимогам, та надавати ці записи на вимогу ООВП, вживати відповідні дії щодо розгляду скарг та проведення необхідних коригувальних заходів щодо усунення будь-яких недоліків продукції, що впливають на відповідність сертифікаційним вимогам; документувати виконані дії;
 • невідкладно інформувати ООВП про всі зміни, які можуть вплинути на здатність об’єкта сертифікації відповідати сертифікаційним вимогам.

Права заявника:

 • подавати апеляції чи скарги щодо спірних питань з сертифікації або оцінки відповідності та пов’язаних з нею дій;
 • брати згідно зі встановленим порядком участь у засіданні Апеляційної комісії при розгляді апеляцій, скарг чи спірних питань, які ним порушені.

(витяг з Процедури системи управління «Сертифікаційна діяльність» (QP.19-5.12-01), затвердженої 02 серпня 2019 року № 19/19-17044)

Інформація про порядок подання апеляцій

 

Апеляційна комісія ООВП – це постійно діючий, дорадчий комітет, що створюється в ДНДЕКЦ МВС для забезпечення розгляду апеляцій
за результатами оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів та/або добровільної оцінки відповідності продукції, що проводилась за участі хоча б одного працівника ООВП.

 

Апеляційна комісія ООВП не є юридичною особою.

 

Апеляційна комісія ООВП здійснює свою діяльність за принципами законності, компетентності, об’єктивності, недискримінаційності, неупередженості, конфіденційності, уникнення конфлікту інтересів.

 

До засідань Апеляційної комісії ООВП не залучаються ті її члени,
у тому числі Голова Апеляційної комісії ООВП, рішення яких опротестовується, а також якщо вони протягом останніх двох років здійснювали будь-які види робіт разом із замовником, постачальником та/або виробником продукції, апеляція якого розглядається.

 

Апеляції можуть бути подані:

особисто до відділу документального забезпечення ДНДЕКЦ МВС;

поштовим зв’язком на адресу ДНДЕКЦ МВС;

кур’єрською доставкою на адресу ДНДЕКЦ МВС;

електронною поштою на офіційну електронну адресу ДНДЕКЦ МВС;

на особистому прийомі в керівництва ДНДЕКЦ МВС.

 

Не підлягають прийняттю, реєстрації та розгляду апеляції,
що не відповідають формі, наведеній у додатку до цього Положення,
та не містять:

назви (імені) апелянта;

адреси та реквізитів апелянта;

підпису апелянта;

інформації про суть діяльності (бездіяльності) ООВП, її результатів,
щодо яких заявлена апеляція.

 

Апеляційна комісія ООВП уповноважена розглядати апеляції
з таких питань:

відмова в прийнятті до розгляду заявки на проведення оцінки відповідності продукції;

відмова у видачі сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу, свідоцтва про визнання;

призупинення дії сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу, свідоцтва про визнання;

скасування сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу, свідоцтва про визнання;

відмова в продовженні терміну (строку) дії сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу;

скорочення сфери сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу;

порушення ООВП правил і процедур оцінки відповідності та/або сертифікації продукції;

недотримання ООВП договірних зобов’язань;

порушення строків виконання робіт;

незгоди щодо результатів нагляду тощо.

 

Апеляційна комісія ООВП розглядає спірні питання конфіденційно. Заявник робіт та особи, рішення яких опротестовується, мають право заслуховуватися на засіданні Апеляційної комісії ООВП або іншим способом офіційно надавати свої пояснення щодо розглядуваного питання.

 

Апеляційна комісія ООВП має право залучати до проведення незалежної експертизи матеріалів апеляції фахівців сторонніх організацій, заслуховувати представників апелянта та інших компетентних осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації.

 

Членам Апеляційної комісії ООВП заборонено розголошувати або робити доступною в будь-який спосіб інформацію, отриману або створену під час засідань Апеляційної комісії ООВП та/або здійснення робіт із оцінки відповідності продукції в ООВП, крім випадків, передбачених законодавством України, договірними умовами або щодо яких замовник був попереджений заздалегідь.

 

У разі неможливості вирішити спірне питання Апеляційною комісією ООВП або незгоди апелянта з рішенням матеріали можуть передаватися до апеляційної комісії центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, Національного органу України з акредитації або інших уповноважених органів.

 

Подання апеляції Апеляційній комісії ООВП не обмежує права апелянта в поданні апеляції апеляційній комісії, утвореній центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, та/або зверненні до суду.

 

(витяг з Положення про Апеляційну комісію Органу з оцінки відповідності продукції Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (19.12.ПЛ.01(2)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 16 жовтня 2019 року № 97-Н)

Завантажити форму апеляції

Надавання та підтримування сертифікації

Умови надавання та підтримування сертифікації відповідно до встановлених типів схем сертифікації

Основними умовами надання та підтримування сертифікації продукції є:

 • дотримання вимог схеми, модулів і порядків сертифікації або оцінки відповідності;
 • встановлення відповідності продукції вимогам, які до неї висуваються;
 • підтвердження постійної відповідності виробництва сертифікованої продукції вимогам сертифікації або оцінки відповідності.

Дотримання схеми, модуля та порядків сертифікації або оцінки відповідності передбачає:

 • випробування виробу проведені у повному обсязі, згідно погодженої ООВП програми та методик проведення випробувань, результати випробувань встановленим порядком документовані;
 • оцінювання відповідності виробу проведене у повному обсязі згідно програми оцінювання, результати оцінювання встановленим порядком документовані.

Встановлення відповідності продукції вимогам, які до неї висуваються, забезпечується документальним підтвердженням, що параметри, характеристики чи показники виробу відповідають тим, які визначені у НД на відповідність яким проводилась сертифікація або оцінка відповідності.

Підтвердження відповідності виробництва сертифікованої продукції вимогам сертифікації або оцінки відповідності здійснюється за результатами:

 • контрольних випробувань зразків продукції;
 • технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції;
 • обстеження виробництва;
 • сертифікації системи управління якістю підприємства, що виробляє сертифіковану продукцію.

Загальні умови надавання та підтримування сертифікації відповідно до встановлених типів схем сертифікації або модулів оцінки відповідності продукції наведені у таблиці 1:

Таблиця 1

Тип схеми сертифікації або модуля оцінки відповідності

Умови надавання та підтримування сертифікації

Примітка

Сертифікація / оцінка відповідності одиничного виробу (зразка продукції)

Дотримання порядку сертифікації:

-випробування виробу проведені у повному обсязі, згідно погодженої ООВП програми та методик проведення випробувань, результати випробувань встановленим порядком документовані;

-оцінювання відповідності виробу проведене у повному обсязі згідно програми оцінювання, результати оцінювання встановленим порядком документовані.

Видається сертифікат на виріб

Встановлення відповідності вимогам, які висувалися до виробу (параметри, характеристики чи показники виробу відповідають тим, що визначені у НД на відповідність яким проводилась сертифікація).

Сертифікація / оцінка відповідності партії продукції (виробів).

Дотримання процедур відбирання та ідентифікації зразків продукції, що подається на сертифікацію.

Видається сертифікат на партію продукції з наведенням розміру сертифікованої партії

Встановлення відповідності відібраних зразків вимогам, які до них висуваються.

Дотримання порядку проведення оцінювання і сертифікації

Сертифікація / оцінка відповідності продукції, що виробляється серійно з наданням сертифікації з терміном дії до одного року.

Дотримання процедур відбирання та ідентифікації зразків продукції, що подається на сертифікацію.

Видається сертифікат на серійну продукцію з терміном дії до одного року, оформлюється сертифікаційна угода.

Підтримування сертифікації здійснюється за умов позитивних результатів технічного нагляду.

Дотримання порядку сертифікації:

Встановлення відповідності відібраних зразків вимогам, які до них висуваються.

Проведення технічного нагляду шляхом контрольних випробувань зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлюються органом з сертифікації, а також, в разі необхідності, проведення перевірки виробництва.

Сертифікація / оцінка відповідності продукції, що виробляється серійно з наданням сертифікації з терміном дії до двох років.

Дотримання процедур відбирання та ідентифікації зразків продукції, що подається на сертифікацію.

Видається сертифікат на серійну продукцію з терміном дії до двох років, оформлюється сертифікаційна угода.

Підтримування сертифікації здійснюється за умов позитивних результатів технічного нагляду.

Дотримання порядку сертифікації:

Встановлення відповідності відібраних зразків вимогам, які до них висуваються.

Проведення обстеження виробництва.

Проведення технічного нагляду шляхом перевірки виробництва та проведення контрольних випробувань зразків продукції в порядку, що визначений ООВП.

Сертифікація / оцінка відповідності продукції, що виробляється серійно з наданням сертифікації з терміном дії до трьох років.

Дотримання процедур відбирання та ідентифікації зразків продукції, що подається на сертифікацію.

Видається сертифікат на серійну продукцію з терміном дії до трьох років (з врахуванням терміну дії сертифіката на систему якості), оформлюється сертифікаційна угода.

Підтримування сертифікації здійснюється за умов позитивних результатів технічного нагляду та інспекційного контролю за сертифікованою системою якості.

Дотримання порядку сертифікації:

Встановлення відповідності відібраних зразків вимогам, які до них висуваються.

Проведення сертифікації системи управління якістю.

Проведення технічного нагляду шляхом перевірки виробництва та проведення контрольних випробувань зразків продукції в порядку, що визначений ООВП.

За необхідністю внесення у період дії сертифіката відповідності / експертизи типу змін, що впливають на характеристики об`єкту сертифікації чи на здібність стабільно їх підтримувати, заявник зобов’язаний звернутися до ООВП, з яким укладено сертифікаційну угоду, для погодження умов збереження дії сертифікату.

Орган з сертифікації визначає, чи потребують зазначені зміни додатко­вих випробувань або оцінки стану об`єкту сертифікації шляхом проведення інших заходів з оцінювання відповідності.

Якщо вказані зміни внесені без погодження з ООВП, дія сертифіката відповідності та сертифікаційної угоди на право його застосування зупиняється з моменту дати внесення змін.

Надавання та підтримування сертифікації відповідно до встановлених схем сертифікації або модулів оцінки відповідності.

Процедури надавання та підтримування сертифікації продукції, які задіює ООВП, відповідно до схем сертифікації або модулів оцінки відповідності, наведені у таблиці 2:

Таблиця 2

Типи схем сертифікації або модулів оцінки відповідності

Перелік процедур, які застосовуються ООВП при надаванні сертифікації

Перелік процедур, які застосовуються ООВП для підтримування сертифікації

Сертифікація / оцінка відповідності одиничного виробу (зразка продукції)

·   інформування заявника стосовно процедур
і вимог сертифікації або оцінки відповідності;

·      подання та розгляд заявки на сертифікацію / оцінку відповідності виробу;

·      аналіз наданої документації та прийняття рішення за заявкою;

·      готування до оцінювання;

·      випробування виробу з метою сертифікації / оцінки відповідності;

·      оцінювання (перевірка) відповідності виробу вимогам нормативних документів;

·      оформлення результатів оцінювання;

·      прийняття рішення щодо сертифікації / оцінки відповідності, підтвердження факту сертифікації виробу (зразка).

Не застосовуються

Сертифікація / оцінка відповідності партії продукції (виробів)

·   інформування заявника стосовно процедур
і вимог сертифікації;

·      подання та розгляд заявки на сертифікацію або оцінку відповідності;

·      аналіз наданої документації та прийняття рішення за заявкою із визначенням схеми сертифікації або модуля оцінки відповідності;

·      готування до оцінювання;

·      відбір та ідентифікація зразків продукції для випробувань з метою сертифікації (зразків – свідків за необхідності);

·      випробування зразків продукції з метою сертифікації або оцінки відповідності;

·      оцінювання (перевірка) відповідності продукції вимогам нормативних документів;

·      оформлення результатів (звіту) оцінювання;

·      прийняття рішення щодо сертифікації або оцінки відповідності, підтвердження факту сертифікації партії продукції.

Не застосовуються

Сертифікація / оцінка відповідності продукції, що виробляється серійно з наданням сертифікації з терміном дії до одного року.

·      інформування заявника стосовно процедур та вимог сертифікації;

·      подання та розгляд заявки на сертифікацію,

·      аналіз наданої документації та прийняття рішення за заявкою із визначенням схеми сертифікації;

·      готування до оцінювання;

·      відбір та ідентифікацію зразків продукції для випробувань з метою сертифікації (зразків – свідків за необхідності);

·      випробування зразків продукції з метою сертифікації;

·      оцінювання (перевірка) відповідності продукції вимогам нормативних документів;

·      оформлення результатів (звіту) оцінювання;

·      прийняття рішення щодо сертифікації, підтвердження факту сертифікації продукції.

Згідно з порядком проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією

Сертифікація / оцінка відповідності продукції, що виробляється серійно з наданням сертифікації з терміном дії до двох років.

·      інформування заявника стосовно процедур та вимог сертифікації;

·      подання та розгляд заявки на сертифікацію,

·      аналіз наданої документації та прийняття рішення за заявкою із визначенням схеми сертифікації;

·      готування до оцінювання;

·      відбір та ідентифікацію зразків продукції для випробувань з метою сертифікації (зразків – свідків за необхідності);

·      випробування зразків продукції з метою сертифікації;

·      оцінювання (перевірка) відповідності продукції вимогам нормативних документів;

·      оформлення результатів (звіту) оцінювання;

·      обстеження виробництва;

·      прийняття рішення щодо сертифікації, підтвердження факту сертифікації або оцінки відповідності продукції.

Згідно з порядком проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією

Сертифікація / оцінка відповідності продукції, що виробляється серійно з наданням сертифікації з терміном дії до трьох років

·   інформування заявника стосовно процедур
і вимог сертифікації;

·      подання та розгляд заявки на сертифікацію або оцінку відповідності,

·      аналіз наданої документації та прийняття рішення за заявкою із визначенням схеми сертифікації або модуля оцінки відповідності;

·      готування до оцінювання;

·      відбір та ідентифікацію зразків продукції для випробувань з метою сертифікації або оцінки відповідності (зразків – свідків за необхідності);

·      випробування зразків продукції з метою сертифікації або оцінки відповідності;

Для виробництв із сертифікованою системою якості:

-згідно з порядком проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією (проводиться ООВП);

-згідно з порядком проведення інспекційного контролю за сертифікованою системою управління якістю (проводиться органом з сертифікації систем управління якістю).

 

·      оцінювання (перевірка) відповідності продукції вимогам НД;

·      оформлення результатів (звіту) оцінювання;

·      сертифікація системи управління якістю;

·      прийняття рішення щодо сертифікації, підтвердження факту сертифікації або оцінки відповідності продукції.

 

 

Термін дії сертифіката відповідності / експертизи типу для серійної продукції поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката відповідності / експертизи типу, з урахуванням гарантійного терміну придатності або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог НД щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Отримання сертифікації на новий термін.

Термін дії сертифіката відповідності / експертизи типу та сертифікаційної угоди не подовжується.

Для отримання сертифіката відповідності / експертизи типу на новий термін заявник не пізніше, як за три місяці до закінчення його дії направляє до ООВП заявку. Допускається видача нового сертифіката відповідності / експертизи типу замість того, що втратив чинність, за схемами з обстеженням виробництва або сертифікації системи управління якістю, на підставі результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності / експертизи типу згідно зі схемою сертифікації або модулем оцінки відповідності конкретної продукції. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов’язково.

В разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності / експертизи типу на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності / експертизи типу на залишки сертифікованої продукції повинен видаватися на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі випробувань, проведених під час сертифікації).

(витяг з Інструкції системи управління «Надавання та підтримування сертифікації» (QI.19-5.12-01.05), затвердженої 14 лютого 2017 року № 19/7-4/1938)

Розширення та скорочення сертифікації

Умови розширювання та скорочення (звуження) сфери сертифікації

За необхідності внесення у період дії сертифікації змін, що впливають на сферу сертифікації продукції, заявник може звернутися до ООВП із заявкою на розширення (звуження) сфери сертифікації.

Умови розширювання чи звуження сфери сертифікації наведені у таблиці 1:

Таблиця 1

Тип схеми сертифікації або модуля оцінки відповідності

Умови розширювання сфери сертифікації

Умови звуження сфери сертифікації

Сертифікація / оцінка відповідності одиничного виробу (зразка)

Розширювання чи звуження сфери сертифікації одиничного виробу
не застосовується

Сертифікація / оцінка відповідності партії продукції (виробів)

Розширювання чи звуження сфери сертифікації партії продукції
не застосовується*

Сертифікація / оцінка відповідності продукції, що виробляється серійно.

Дотримання порядку проведення заходів
з розширення сертифікації

Звуження сфери сертифікації може застосовуватися, коли заявник не має можливості (вважає за недоцільне) дотримуватися при виробництві сертифікованої продукції усіх вимог чи показників, що були підтверджені при сертифікації і має намір внести зміни до складу продукції чи технології її вироблення.

Відповідність показників (характеристик) відібраних для випробувань зразків продукції НД, що встановлюють вимоги, які стосуються розширення сфери сертифікації

Сфера сертифікації системи управління якістю повинна охоплювати сферу сертифікації або оцінки відповідності продукції

Планування заходів з проведення технічного нагляду виробництва та проведення контрольних випробувань зразків продукції з врахуванням розширеної сфери сертифікації.

 

Процедури розширювання чи скорочення (звуження) сфери сертифікації.

Розширення сфери сертифікації проводиться за процедурами, що застосовуються при наданні сертифікації, але тільки за тими параметрами (характеристиками), що стосуються розширеної сфери сертифікації. 

Для розширення (звуження) сфери сертифікації підприємство-виробник сертифікованої продукції подає до ООВП заявку за формою як і на сертифікацію або оцінку відповідності продукції з наведенням змін сфери сертифікації, обґрунтуванням причин таких дій та іншої доречної інформації. До заявки на розширення (звуження) сфери сертифікації, у разі необхідності чи за вимогою ООВП, можуть додаватися пояснювальні матеріали.

ООВП визначає, чи потребують зазначені зміни сертифікації додаткових випробувань або оцінювання стану об`єкту сертифікації / оцінки відповідності.

У разі необхідності проведення додаткових заходів з випробувань та оцінювання, ООВП готує проект договору та програму заходів з розширення сфери сертифікації, визначає випробувальні лабораторії, які проводитимуть випробування, а також експертну групу, що здійснюватиме оцінювання.

За результатами випробувань та оцінювання приймається рішення щодо розширення сфери сертифікації.

При розширенні сертифікації оформлюється новий сертифікат щодо сфери поширення, який видається на заміну раніше діючого сертифікату.

Звуження сфери сертифікації проводиться ООВП шляхом аналізування отриманої із заявкою інформації та з метою забезпечення впевненості, що звужена сфера сертифікації не впливатиме на інші показники сертифікації. За результатами аналізування приймається рішення про звуження сфери сертифікації.

Звуження сфери може здійснюватися і за результатами технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції, якщо визначено, що підприємство не має можливості (недоцільне) підтримувати постійну відповідність сертифікованої продукції вимогам НД за усією галуззю наданої сертифікації.

Звуження сфери сертифікації оформлюється відміткою у діючому сертифікаті, що завіряється печаткою ООВП (за необхідності може оформлюватися новий сертифікат).

 

* – у разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності / експертизи типу на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат на залишки сертифікованої продукції повинен видаватися на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі випробувань, проведених під час сертифікації або оцінки відповідності).

 

(витяг з Інструкції системи управління «Надавання та підтримування сертифікації» (QI.19-5.12-01.06), затвердженої 14 лютого 2017 року № 19/7-4/1940)

Призупинення або скасування сертифікації

Умови, за яких чинність сертифікації можна призупинити або скасувати

ООВП може прийняти рішення про призупинення або скасування дії сертифіката відповідності / експертизи типу та сертифікаційної угоди у випадках:

 • виявлення невідповідності продукції вимогам, встановленим під час сертифікації або оцінки відповідності;
 • порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, використання та маркування продукції тощо;
 • внесення заявником, без попереднього узгодження з ООВП, змін до НД на продукцію або на методи її випробувань, складу, комплектності або технології виготовлення тощо, що можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам;
 • недотримання вимог посилання на сертифікацію.

Умови призупинення чи скасування сертифікації відповідно до встановлених схем сертифікації або модулів оцінки відповідності продукції наведені у таблиці 1:

Таблиця 1

Тип схеми сертифікації або модулі оцінки відповідностіУмови призупинення чи скасування сертифікаціїПримітка
Сертифікація / оцінка відповідності одиничного виробу (зразка продукції)Виявлення невідповідності виробу вимогам, встановленим під час сертифікаціїПризупиняється чи скасовується (за рішенням ООВП) дія сертифікату відповідності / експертизи типу на виріб
Сертифікація / оцінка відповідності партії продукції (виробів)Виявлення невідповідності виробів (зі складу сертифікованої партії) вимогам, встановленим під час сертифікаціїПризупиняється чи скасовується (за рішенням ООВП) дія сертифікату відповідності / експертизи типу на партію
Порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування виробів (зі складу сертифікованої партії) тощо
Сертифікація / оцінка відповідності продукції, що виробляється серійноВиявлення невідповідності продукції вимогам, встановленим під час сертифікаціїПризупиняється чи скасовується (за рішенням ООВП) дія сертифікату відповідності / експертизи типу на продукцію, що виробляється серійно, а також сертифікаційна угода на маркування такої продукції
Порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо
Внесення заявником без попереднього узгодження
з ООВП змін до нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань, складу продукції тощо, що можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам
Порушення заявником умов сертифікаційної угоди

Рішення щодо призупинення дії сертифікаційної угоди або сертифіката відповідності / експертизи типу приймається у випадку, якщо вжиттям коригувальних заходів, погоджених ООВП, підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та без проведення повторних випробувань випробувальною лабораторією підтвердити відповідність сертифікованої продукції вимогам нормативних документів.

У протилежному разі дія сертифікаційної угоди або сертифіката відповідності / експертизи типу скасовується.

Процедури призупинення чи скасування сертифікації.

При виявленні (отриманні) інформації щодо: невідповідності продукції вимогам, встановленим під час сертифікації; порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо; внесення заявником без попереднього узгодження з ООВП змін до НД на продукцію або на методи її випробувань, складу продукції тощо, що можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам; порушення заявником умов сертифікаційної угоди, ООВП повинен у тижневий термін:

а) призначити виконавчу групу з аналізу виявлених невідповідностей
чи порушень, яка повинна:

 • перевірити достовірність отриманої інформації (за необхідності);
 • визначити ступінь впливу невідповідностей на результати сертифікації;
 • визначити можливість впровадження коригувальних заходів;
 • підготувати пропозиції щодо дій, які повинен впровадити ООВП.

Результати роботи виконавчої групи оформлюються актом у довільній формі.

б) прийняти рішення щодо призупинення чи скасування сертифікації.

Рішення щодо призупинення дії сертифікаційної угоди або сертифіката відповідності / експертизи типу приймається у випадку, якщо вжиттям коригувальних заходів, погоджених ООВП, підприємство може усунути виявлені причини невідповідностей та без проведення повторних випробувань випробувальною лабораторією підтвердити відповідність сертифікованої продукції вимогам НД.

У протилежному разі дія сертифікаційної угоди або сертифіката відповідності / експертизи типу скасовується.

У разі призупинення дії сертифіката відповідності / експертизи типу ООВП повинен:

 • проінформувати про це заявника та інші зацікавлені організації (органи сертифікації, випробувальні лабораторії, інші організації);
 • встановити терміни реалізації коригувальних заходів;
 • організувати проведення контролю виконання коригувальних заходів.

ООВП вимагає, щоб протягом періоду призупинення дії, постачальник:

 • не робив ніяких заяв, які можуть ввести в оману відносно стану сертифікації,
 • припинив використовувати знак відповідності на продукції,
 • що виробляється, починаючи з дати повідомлення про призупинення дії сертифікату (для продукції, що виробляється серійно).

Якщо це доречно, ООВП також вимагає:

 • щоб постачальник повідомив споживачів щодо виявлених невідповідностей та порядку їх усунення або обміну зразків продукції;
 • у визначені терміни здійснив заходи з усунення причин невідповідності продукції НД.

Рішення про призупинення дії сертифіката відповідності / експертизи типу та сертифікаційної угоди ООВП може анулювати у випадку, якщо проведенням коригувальних заходів заявник в змозі усунути невідповідності та причини їх виникнення у місячний термін і підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам.

Коригувальні заходи виконуються заявником одразу після одержання повідомлення ООВП про призупинення дії сертифіката відповідності / експертизи типу та сертифікаційної угоди. Контроль за виконанням коригувальних заходів здійснює ООВП.

Усі витрати на проведення коригувальних заходів та контролю за їх виконанням несе заявник сертифікованої продукції.

Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо після їх виконання продукція відповідає вимогам НД. При цьому, ООВП може призначити контрольні випробування додатково, в т.ч. за скороченою програмою.

У разі скасування сертифікації заявник, на вимогу ООВП, повинен:

 • повернути дійсні оригінали сертифікатів відповідності / експертизи типу та усі залишки їх оригінальних копій до ООВП (повернені оригінали та копії підлягають знищенню за актом);
 • не робити ніяких заяв, що можуть ввести в оману щодо стану сертифікації;
 • припинити використання знаку відповідності на продукції з моменту повідомлення про скасування дії сертифікату.

Якщо це доречно, ООВП вимагає від постачальника не розміщувати
не сертифіковану продукцію на ринку (застосовується для обов’язкової сфери сертифікації).

ООВП в тижневий термін інформує про скасування сертифіката відповідності Реєстр системи сертифікації, у якому цей сертифікат зареєстрований, та інші зацікавлені організації (органи з сертифікації, випробувальні лабораторії тощо).

7.2.4 Продукція на яку була скасована дія сертифіката відповідності / експертизи типу та сертифікаційної угоди, може заявлятися заявником на повторну сертифікацію після виконання ним коригувальних заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень.

(витяг з Інструкції системи управління «Призупинення або скасування сертифікації» (QI.19-5.12-01.07), затвердженої 14 лютого 2017 року № 19/7-4/1941)