Досягнення

Фаховий науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник»

Починаючи з 2000 року на постійній основі здійснюється формування та видання фахового науково-практичного збірника «Криміналістичний вісник» за активної співпраці з науковцями Національної академії внутрішніх справ. 
Як друкований засіб масової інформації збірник було зареєстровано в Державному комітеті телебачення та радіомовлення у 2003 році, а у 2005 році набув статусу фахового. У грудні 2006 року міжнародним центром ISSN збірнику присвоєно міжнародний номер ISSN 1992-4437.
У 2006 році за підсумками VI Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання, який проводився Спілкою юристів України за участю Міністерства юстиції та Міністерства освіти і науки України, видавництв юридичної літератури, а також провідних вищих навчальних закладів і наукових установ, збірник удостоєно 3-ї премії.
Загалом за роки існування збірника підготовлено та видано 24 випуски фахового науково-практичного збірника «Криміналістичний вісник».

 

Діяльність наукової та редакційно-видавничої рад ДНДЕКЦ МВС України

Вирішенню завдань забезпечення належної якості наукових досліджень та нарощування наукового потенціалу Експертної служби МВС України сприяє діяльність наукової ради ДНДЕКЦ МВС України (до 2013 року – координаційно-методична рада) – колегіального дорадчого органу управління науковою, науково-технічною, експертною і нормотворчою діяльністю, функціонування якого здійснюється згідно з Положенням про наукову раду ДНДЕКЦ МВС України, затвердженого наказом МВС України від 23.09.2013 № 914.

За час функціонування наукової ради проведено 47 засідань, на яких розглянуто близько 600 загальних питань, схвалено та рекомендовано до впровадження в експертну практику близько 400 матеріалів (у т.ч. методик, методичних рекомендацій, довідників, навчально-методичних та інформаційно-довідкових посібників, програм підготовки, методичний лист, збірників тощо).

Починаючи з 2010 року важливим етапом у розвитку науково-методичної роботи Експертної служби є включення до Реєстру Міністерства юстиції України науково-методичних матеріалів, схвалених науковою радою ДНДЕКЦ. На сьогодні пройшли державну реєстрацію та внесені до Реєстру 40 методик та понад 200науково-технічних і довідкових матеріалів, що використовуються під час проведення судових експертиз.

Своєчасному упровадженню науково-методичних розробок в експертну практику сприяє діяльність редакційно-видавничої ради ДНДЕКЦ МВС України. Всього упродовж 2000–2015 років редакційно-видавничою радою організовано видання і направлення до експертних підрозділів, відомчих навчальних закладів, підрозділів МВС, а також установ інших відомств у порядку обміну науковими виданнями та науково-методичною літературою понад 400 найменувань загальним тиражем понад 60 тис. примірників.

Міжнародна діяльність

Реалізація міжнародної діяльності Експертної служби МВС України здійснюється як в рамках співпраці з експертно-криміналістичними підрозділами країн СНД, ближнього й дальнього зарубіжжя, так і в рамках європейської інтеграції шляхом співпраці в Європейській мережі судово-експертних установ (ЄМСЕУ–ENFSI), яка об’єднує 64 провідні криміналістичні лабораторії з 36 країн Європи, – членом якої ДНДЕКЦ МВС України є з 2002 року. Під патронатом цієї авторитетної міжнародної організації та Міністерства юстиції США здійснюються заходи щодо акредитації лабораторій експертної служби за міжнародним стандартом ISO\IEC 17025 та впровадження системи управління якістю.

У 2012 році ДНДЕКЦ МВС України став першою судово-експертною установою в Україні, яка отримала акредитацію за міжнародним стандартом ISO/IEC 17025 ,,Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій” у галузях проведення балістичних, трасологічних досліджень та випробувань; досліджень та випробувань холодної зброї і конструктивно схожих із нею виробів, побутових та професійних піротехнічних виробів; дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; проведення комп’ютерно-технічних досліджень комп’ютерної техніки та програмних продуктів; проведення молекулярно-генетичних досліджень.

У 2013 році отримав атестат акредитації за міжнародним стандартом ISO/IEC 17025 і НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області за напрямами: балістичних та трасологічних досліджень; дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

З 2007 року ДНДЕКЦ є учасником Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування (ІСІТАР) Департаменту Юстиції США, яка реалізується в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Урядами Сполучених Штатів Америки та України. Метою зазначеної програми є надання методичної та технічної допомоги ДНДЕКЦ в розвиткові балістичної експертизи; молекулярно-генетичної ідентифікації та експертизи у сфері інтелектуальної власності і високих технологій та інших досліджень, а також акредитація за міжнародним стандартом ІSO/ІЕС 17025.

Загалом, за період з 2000 по 2015 роки здійснено понад 200 закордонних відряджень, у т.ч. у рамках ENFSI, працівниками Експертної служби з метою участі у робочих зустрічах, навчаннях, стажуваннях, семінарах, конференціях, тренінгах, виставках та інших заходах. Водночас ДНДЕКЦ МВС України відвідало  більше 100 закордонних делегацій.

Атестація ДНДЕКЦ МВС України

У 2012 році відповідно до висновків експертної комісії з проведення державної атестації науково-дослідних (науково-технічних) установ та наказу Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 1 жовтня 2012 року № 175 «Про затвердження результатів атестації бюджетних наукових установ» ДНДЕКЦ МВС України атестовано з рейтинговою оцінкою 322 бали та віднесено до категорії «А4».

Відповідно до Порядку оцінки розвитку діяльності наукової установи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 399, до категорії А належать наукові установи, що мають високий науковий потенціал та визнання в Україні і світі, формують державну науково-технічну політику, впливають на науково-технічну політику галузей та мають високий рівень розвитку і отриманих результатів наукової діяльності.

У 2015 році ДНДЕКЦ МВС України внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

 

Інформаційно-роз’яснювальна робота

З метою належного інформаційного забезпечення наукової і практичної діяльності та підвищення науково-професійного рівня працівників Експертної служби МВС України у ДНДЕКЦ започатковано створення фонду науково-методичної, довідково-інформаційної літератури та періодичних видань, який нині складає понад 12 тисяч примірників, близько 2 тис. найменувань.

У період з 2000 по2015 роки за участю працівників ДНДЕКЦ МВС України підготовлено та опубліковано понад 400 матеріалів у друкованих засобах масової інформації, відзнято більше  200 відеосюжетів, що вийшли в ефір національних каналів щодо діяльності Експертної служби МВС України.

                                                                                 

З 2005 року у ДНДЕКЦ МВС України прийнято понад 160 організованих груп відвідувачів. Ознайомитися із науковими здобутками експертів отримали можливість понад 4 тисячі відвідувачів.

Співпраця з науково-дослідними установами і навчальними закладами

На постійній основі здійснюється міжгалузева та міжвідомча співпраця: ДНДЕКЦ представлено в Координаційній Раді, Науково-консультаційній та методичній радах з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції, Наглядовій раді Фонду державного майна, науковій раді Міністерства внутрішніх справ, інших консультативно-дорадчих і робочих органах.

Розвивається та поглиблюється наукове співробітництво Експертної служби МВС України з іншими науково-дослідними установами і навчальними закладами, зокрема Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Національною академією внутрішніх справ, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Київським національний університетом культури і мистецтв, організаціями Національної академії наук України та іншими науково-дослідними установами і навчальними закладами.