Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 10.23 «Дослідження технічного стану та умов експлуатації машин та механізмів»

Основними завданнями інженерно-механічної експертизи є:

 

– установлення відповідності досліджуваних машин, механізмів, їх деталей вузлів і агрегатів наданій для проведення досліджень технічній документації;

– установлення відповідності технічного стану та умов експлуатації машин і механізмів вимогам нормативно-технічних документів;

– установлення відповідності машин і механізмів, прийнятим конструктивним рішенням заводу виробника;

– установлення механізму та обставин виходу з ладу деталей вузлів та агрегатів машин і механізмів;

– установлення відповідності дій повноважних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують експлуатацію машин і механізмів;

– установлення відповідності до нормативних вимог дій відповідальних осіб, що мали забезпечити безпечну експлуатацію машин і механізмів та організувати необхідні заходи щодо унеможливлення їх пошкодження або виходу з ладу, як при виконанні робіт, так і умовах експлуатації об’єктів, споруд обладнання тощо, у тому числі й щодо відповідності об’єкта, обладнання, технологічного процесу тощо нормативним вимогам (правил), які стосуються регламентованих вимог експлуатації обладнання, а також, встановлення причинного зв’язку між недотриманням цих вимог з виходом з ладу (пошкодженням) обладнання та невідповідністю дій/бездіяльності цим вимогам з встановленням причинного зв’язку між не вжитими відповідними заходами органів, що здійснюють практичні, організаційні та наглядово-контрольні функції щодо дотримання згаданих вимог на об’єктах, які ними перевірялись, у тому числі коли на такому об’єкті не мав місце випадок з виходом з ладу (пошкодженням) обладнання;

– установлення правильності обліку витрат газів та рідин механічними приладами обліку.

 

Об’єктами інженерно-механічної експертизи є:

 

– устаткування та обладнання, металорізальних, деревообробних та інших верстатів;

– технологічні лінії виробництва;

– конвеєри;

– підіймально-транспортні машини та механізми;

– інші машини і механізми;

– технічна документація;

– матеріали перевірок та інші документи, які стосуються досліджуваних об’єктів, явищ та процесів в галузі інженерної механіки;

– механічні прилади обліку газів та рідин.

 

Предметом дослідження інженерно-механічної експертизи є:

 

– фактичні дані про явища, умови, обставини, причинно-наслідкові зв’язки, що зумовили виникнення умов та обставин пошкодження, руйнування, відмов машин та механізмів;

– встановлення фактів недотримання нормативних вимог щодо експлуатації, ремонту та розробки проектів машин і механізмів;

– встановлення відомостей про невідповідність об’єкта дослідження вимогам нормативних технічних документів (правил) і їх причинно-наслідкового зв’язку з наслідками настання пошкоджень та виходу з ладу машин і механізмів;

– оцінка відповідності нормативним вимогам застосованого обладнання, що використовується для виконання виробничих завдань, робіт тощо;

– відповідності прийнятих рішень персоналом з дотримання нормативних вимог при експлуатації, ремонті, відновленні та розробці машин і механізмів щодо дій відповідальних осіб з визначення технічного стану обладнання машин і механізмів;

– відповідність вимогам нормативних документів елементів і систем обладнання, устаткування;

– відповідності технологічних регламентів виробничих процесів, на предмет відповідності прийнятих конструктивних рішень та їх реалізації щодо застосованої автоматики у цих процесах задля дотримання безвідмовної їх реалізації, виробленої продукції на предмет її експлуатації згідно встановлених регламентів, у тому числі із застосуванням стандартизованих методів випробування.

 

Перелік рекомендованих до вирішення питань:

 

– Яка причина виходу з ладу (поломки) машини або механізму?

– Яка причина аварії, що сталася при використанні машини або механізму?

– Який механізм настання аварії або виходу з ладу (поломки) машини або механізму?

– Чи відповідають дії відповідальних осіб за використання машини або механізму нормативно-технічним документам, що регламентують умови його експлуатації на виробництві, побуті, тощо?

– Чи перебувають у причинно-наслідковому зв’язку дії/бездіяльність осіб (зазначити яких) з настанням аварії поломки машини або механізму?

– Хто з відповідальних осіб будучи відповідальним за безаварійну експлуатацію машини механізму не виконав вимоги нормативних документів, наслідком чого стала аварія, вихід ладу (поломка) машини або механізму?

– Чи відповідають фактичні умови експлуатації машини або механізму на підприємстві, установі, організації встановленому технологічному регламенту?

– Чи відповідають проектна документація на будівництво (монтаж) і експлуатацію об’єкта щодо застосування машини або механізму вимогам нормативних документів технологічного регламенту з питань забезпечення безаварійних умов їх експлуатації?

– Які обставини передували настанню аварії, виходу з ладу (поломки) машини механізму або їх деталей, вузлів, агрегатів тощо?

– Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) установок виробничої (промислової) автоматики?

– Чи відповідають нормативним вимогам прийняті проєктні рішення щодо обладнання об’єкту машинами, механізмами та іншим устаткуванням проєктній документації тощо?

– Чи перебувають у працездатному стані установки промислової автоматики машини або механізму?

– Чи відповідає конструкція машини механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?

– Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?

– Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми блокування устаткування (обладнання) від виникнення небезпечних умов його функціонування, які можуть призвести до аварії або виходу з ладу машини або механізму?

– Чи у відповідності з вимогами нормативних актів було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування, машини або механізму?

– Яка причина, аварії машини або механізму та які обставини її обумовили?

– Дії (бездіяльність) яких осіб перебувають у причинному зв’язку з настанням події аварії або поломки машини, механізму?

– Чи відповідає організація робіт на підприємстві, виробничій ділянці нормативним вимогам щодо експлуатації машин або механізмів, які надані на дослідження?

– Чи є машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?

– Чи перебуває машина, механізм, надані на дослідження в справному стані, а якщо ні, то які причини призвели до виникнення несправності?

– Чи є ознаки змін, переробок в вузлах і деталях механічного приладу обліку витрат газу або рідини, і якщо так, то як це вплинуло на їх характеристики.

– Чи відповідає кваліфікація суб’єкта з обслуговування машини або механізму характеру роботи, яка ним виконується?

– Чи відповідали організація та виконання ремонтних робіт (навести, яких) вимогам технічних регламентів щодо наданих на дослідження об’єктів (машин, механізмів)?

– Чи відповідав порядок технічного обслуговування та діагностик машин або механізмів вимогам нормативних документів (регламентів)?

– Чи відповідав порядок організації і проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту машин, механізмів або устаткування (механічної складової) вимогам нормативно-технічної документації?

Експерту слід надати можливість оглянути об’єкт (об’єкти) дослідження (машини, механізми).