Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена за актом інвентаризації на підприємстві (зазначається назва організації), за період роботи (вказується період) матеріально відповідальної особи (зазначаються прізвище, ім’я, по батькові) у розмірі (указуються кількісні та вартісні показники)?
 • чи підтверджується документально нестача основних засобів (зазначаються назва організації, кількісні та вартісні показники)?
 • чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі (зазначається назва підприємства) заробітної плати з урахуванням даних, наданих органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), та висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах про одержання заробітної плати (номер відомості, період) учинені не особами, які в них зазначені?
 • чи обґрунтовано відшкодовано (зазначається кому і за який період) витрати на відрядження (в якій сумі)?
 • чи підтверджуються документально висновки перевірки (зазначаються реквізити акта перевірки) у частині, що стосується завищення обсягу івартості виконаних робіт з урахуванням висновків інших видів експертиз?
 • чи підтверджується документально необґрунтоване списання будівельних матеріалів, нарахування та виплата заробітної плати назавищений обсяг і вартість виконаних робіт (з урахуванням висновків інших видів експертиз)?
 • чи підтверджується документально заявлений у позовних вимогах позивача (назва підприємства) розмір заборгованості за поставлені підприємству (назва) товарно-матеріальні цінності, виконані роботи (надані послуги) за договором (номер та дата договору) за період (зазначити період), у тому числі з урахуванням висновків інших видів експертиз?
 • чи підтверджується документально зазначене в акті податкової інспекції (указуються реквізити акта) заниження об’єкта оподаткування (указується організація) за період (зазначається який) і донарахування до сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету (указується яких)?
 • чи відповідають визначені та задекларовані підприємством (назва) доходи за період (зазначається період) наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України.
 • чи відповідають визначені та задекларовані витрати підприємством (назва) за період (зазначається період) наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України.
 • чи підтверджуються документально витрати підприємства (назва) за період (зазначається період), що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг?
 • чи підтверджується документально та нормативно відображення у податковому обліку підприємства (назва підприємства) нарахування амортизації за період (вказується період)?
 • чи підтверджуються документально обсяги господарських операцій та проведення розрахунків з нерезидентами?
 • чи підтверджуються документально висновки акта державної податкової інспекції (номер, дата) про завищення підприємством (назва) заявленої суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за період (указується період)?
 • чи підтверджується документально встановлений за актом перевірки державної податкової інспекції фінансовий результат за операціями з цінними паперами і корпоративними правами (назва підприємства) за період (указується період) у розмірі (вказується сума)?
 • чи підтверджується документально визначений об’єкт оподаткування з доходів, виплачених підприємством (назва підприємства) нерезиденту (назва) із джерелом його походження з України у періоді (вказується період)?
 • чи підтверджується документально обґрунтованість застосування підприємством (назва) нульової ставки з податку на додану вартість за експортними операціями за контрактом (номер, дата)?

Подібні питання можуть бути поставлені за іншими видами податків та обов’язкових платежів.

Проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктом контролю) не належить до завдань економічної експертизи.

Об’єкт дослідження:

 • первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення тощо);
 • касові книги, касові звіти;
 • інвентаризаційні описи, акти інвентаризації;
 • регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери тощо);
 • бухгалтерська та податкова звітність;
 • інше.

Протокол допиту свідка не є об’єктом дослідження.