Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»

11.2  Експертиза документів про економічну діяльність підприємств й організацій

 

Судова економічна експертиза – це дослідження документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності на основі спеціальних знань у галузі економіки з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

 

Основними завданнями експертизи документів про економічну діяльність підприємств й організацій є:

1) проведення аналізу:

показників фінансово-економічного стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства/організації;

структури майна та джерел його придбання;

2) визначення:

документальної обґрунтованості розрахунків з дебіторами і кредиторами;

документальної обґрунтованості аналізу складу витрат;

документальної обґрунтованості розрахунків плати за оренду майна;

документальної обґрунтованості розрахунків частки майна у разі виходу учасника зі складу засновників підприємства;

документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди у разі втрати працездатності та в інших випадках);

документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів;

документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди;

документальної обґрунтованості розрахунків економічного показника майнової шкоди (збитки, втрачена вигода), проведених суб’єктами фінансово-господарського контролю, органами досудового розслідування або заявлених у позовних вимогах;

документальної обґрунтованості здійснених фінансово-господарських операцій із придбання товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти.

 

Вирішення запитань щодо дотримання відповідальними особами організаційно-правових вимог до проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти не належить до завдань судової економічної експертизи.

Вирішення запитань щодо визнання поточної дебіторської заборгованості безнадійною не належить до завдань економічної експертизи.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

Як основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності і прибутковості тощо) фінансово-господарського стану (найменування організації) на дату укладання або закінчення терміну дії угоди (реквізити) характеризують господарсько-фінансову діяльність (найменування організації)?

Чи підтверджується документально сума внеску до статутного фонду (найменування організації або учасника) та розрахунок розміру частини майна, що підлягає поверненню особі, яка вибула зі складу засновників (зазначається дата виходу)?

Чи підтверджується документально розмір необґрунтованого заниження (несплати) орендної плати (найменування організації) у сумі (зазначається сума) за період (зазначається період), визначений в акті перевірки контролюючого органу або у позовних вимогах? Якщо так,- у якій сумі?

Чи підтверджується документально постачання (товарів, робіт, послуг) за умовами договору закупівлі, укладеного між підприємствами з урахуванням додаткових угод та статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» у кількості (зазначається кількість) на суму (зазначається сума)?

Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо нецільового використання бюджетних коштів, отриманих підприємством (найменування) за бюджетною програмою (назва програми)?

Чи підтверджується документально розрахунок пенсійних виплат громадянину (прізвище, ім’я, по батькові), проведений установами Пенсійного фонду України за період (зазначається період)?

Чи мали місце ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства станом на певну дату за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства?

Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо наявності у підприємства (найменування) заборгованості з виплати заробітної плати станом на (зазначається дата)?

Чи підтверджується документально та нормативно розрахунок дивідендів до виплати, здійснений підприємством (найменування) власнику корпоративних прав (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за період (зазначається період)?

Чи підтверджуються документально висновки, зазначені в акті перевірки контролюючого органу (номер, дата) щодо завищення обсягів державної закупівлі (назва товарів, робіт, послуг) на суму (зазначається сума) порівняно з умовами договору (номер, дата), укладеного за результатами конкурсних торгів?

Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки контролюючого органу (номер, дата) щодо необґрунтованого перерахування бюджетних коштів на суму (зазначається сума) з урахуванням висновків інших видів експертиз?

 

Об’єктами дослідження можуть бути:

статут та установчі документи підприємства;

регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки рахунку),

головна книга;

фінансова звітність (баланс підприємства, звіт про фінансові результати) тощо);

кошториси;

пенсійна справа;

договори оренди, договори купівлі-продажу, договори поставки тощо;

первинні бухгалтерські документи;

банківські виписки по руху грошових коштів на рахунках, інше.

 

Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку в роздрукованому вигляді, обов’язково завірені в установленому порядку.

Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків документальної ревізії, у документі про призначення експертизи (залучення експерта) зазначається, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим матеріалам справи, непереконливо обґрунтовані контролюючим органом, фінансовими інспекторами тощо).

Документальні матеріали, які надаються на експертизу, та їх оформлення, повинні відповідати нормативним актам, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», вимогам Закону України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», вимогам Національного стандарту України ДСТУ 4163:2020 «Вимоги до оформлювання документів», у тому числі з урахуванням особливостей документообігу відповідної юридичної особи тощо. Документи надаються (надсилаються) до експертної установи лише у паперовій формі: в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях (із зазначенням у супровідному листі можливості долучення таких копій до матеріалів експертного провадження). При наданні на дослідження копій документів, вони повинні бути чіткими, текст розбірливим. Якщо надаються документи із додатками, додатки повинні містити реквізити основного документу, до якого вони додаються. У випадках, якщо оригінал документа існує в електронній формі, такий документ має бути пред’явлений у візуальній формі відображення, засвідчений в установленому порядку. За наявності документів, складених іноземною мовою, судовому експертові необхідно надати впорядкований аутентичний переклад українською мовою.

Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

У разі потреби для визначення, які саме документи слід надати експерту на дослідження в кожному конкретному випадку, доцільно отримати консультацію експерта-економіста.