Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»

11.3    Експертиза документів фінансово-кредитних операцій

 

Судова економічна експертиза – це дослідження документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності на основі спеціальних знань у галузі економіки з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Основними завданнями експертизи документів фінансово-кредитних операцій є визначення:

документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;

документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів;

документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово-господарської діяльності;

відповідності відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності;

документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідності даним обліку та звітності, чинному законодавству;

документальної обґрунтованості проведення операцій за депозитними вкладами у банківських та інших фінансових установах.

 

На вирішення експерта можуть бути поставлені такі запитання:

Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій (найменування установи) з надання кредитів, повноти нарахування і сплати відсотків та інших платежів за користування кредитами позичальником (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за кредитною угодою (номер, дата)?

Чи відповідає перелік документів, наданих банку підприємством (найменування) для отримання кредитних коштів за кредитною угодою, чинному Положенню про кредитування?

Чи відповідає метод нарахування банком процентів за депозитним договором вимогам законодавства про депозитні операції банку або іншої фінансової установи?

Чи підтверджується документально розмір збитків банку, визначений в акті перевірки (зазначається суб’єкт контролю), внаслідок необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (номер, дата)?

Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за угодою (номер, дата)?

Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (зі сплати процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед банком умовам укладеного між зазначеними сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?

Чи відповідає метод нарахування банком процентів за кредитним договором (реквізити договору) вимогам Положення про кредитування банку (найменування установи)?

Чи підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського обліку банку внесення вкладником (П.І.Б.) грошових коштів у сумі (зазначається сума) за депозитним договором (номер, дата)?

 

Об’єктами дослідження можуть бути:

кредитна справа;

депозитні договори;

положення про кредитування;

фінансова звітність банків, інше.

Якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку в роздрукованому вигляді, обов’язково завірені в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта на електронних носіях інформації, у формі, придатній для сприймання змісту людиною, та систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами).

Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків документальної ревізії, у документі про призначення експертизи (залучення експерта) зазначається, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим матеріалам справи, непереконливо обґрунтовані контролюючим органом, фінансовими інспекторами тощо).

Документальні матеріали, які надаються на експертизу, та їх оформлення, повинні відповідати нормативним актам, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», вимогам Закону України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», вимогам Національного стандарту України ДСТУ 4163:2020 «Вимоги до оформлювання документів», у тому числі з урахуванням особливостей документообігу відповідної юридичної особи тощо. Документи надаються (надсилаються) до експертної установи лише у паперовій формі: в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях (із зазначенням у супровідному листі можливості долучення таких копій до матеріалів експертного провадження). При наданні на дослідження копій документів, вони повинні бути чіткими, текст розбірливим,. Якщо надаються документи із додатками, додатки повинні містити реквізити основного документу, до якого вони додаються. У випадках, якщо оригінал документа існує в електронній формі, такий документ має бути пред’явлений у візуальній формі відображення, засвідчений в установленому порядку. За наявності документів, складених іноземною мовою, судовому експертові необхідно надати впорядкований аутентичний переклад українською мовою.

Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

У разі потреби для визначення, які саме документи слід надати експерту на дослідження в кожному конкретному випадку, доцільно отримати консультацію експерта-економіста.