Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності»

13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності»

 Економічна експертиза у сфері інтелектуальної власності становлять окрему групу за вказаним напрямком досліджень, основними завданнями якої є визначення розміру матеріальної шкоди (збитків), завданих правовласникові (ліцензіатові) об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ) внаслідок неправомірного їх використання, а також визначення вартості прав на такі об’єкти.

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

Який розмір збитків (матеріальної шкоди) завдано правовласникові / ліцензіатові (вказати найменування правовласника / ліцензіата) внаслідок неправомірного використання торговельної марки (вказати № свідоцтва України або № за міжнародною реєстрацією) на продукції (товарі), виявленій внаслідок процесуальної дії (вказати) за адресою: (вказати) станом на (вказати дату) / за період (вказати період)?

Який розмір збитків (матеріальної шкоди) завдано правовласникові (вказати найменування) внаслідок неправомірного використання комерційного (фірмового) найменування (вказати) на продукції (товарі), виявленій внаслідок процесуальної дії (вказати) за адресою: (вказати) станом на (вказати дату) / за період (вказати період)?

Який розмір збитків (матеріальної шкоди) завдано правовласникові / ліцензіатові (вказати найменування) внаслідок неправомірного розповсюдження (вказати територію) передач (програм) організацій мовлення (вказати назви) за технологією (конкретизувати технологію розповсюдження) за період (вказати період)?

Який розмір збитків (матеріальної шкоди) завдано авторові / ліцензіатові (вказати П.І.Б. автора / авторів або найменування суб’єкта господарювання) внаслідок неправомірного розповсюдження (вказати спосіб розповсюдження) твору / творів (вказати назви) за період (вказати період)?

Який розмір винагороди підлягає сплаті виконавцю (вказати П.І.Б. / найменування виконавця) твору (вказати назву) на підставі умов договору (вказати реквізити) за період (вказати період)?

Який розмір відрахувань підлягає сплаті імпортером обладнання (вказати найменування імпортера) ОКУ (вказати найменування організації) внаслідок імпорту обладнання (вказати реквізити ВМД / іншого первинного документа) станом на (вказати дату)?

Який мінімальний розмір авторської винагороди (роялті, відрахувань) має сплатити видавець (вказати найменування) автору (вказати П.І.Б.) твору / комп’ютерної програми (вказати найменування та реквізити свідоцтва, за його наявності) за період (вказати період)?

Яка ринкова вартість майнових прав на ОІВ (вказати повну назву об’єкта та реквізити охоронного документа, за його наявності) станом на дату (вказати дату)?

 

Не входить в межі компетенції судового експерта визначення осіб, які завдали матеріальної шкоди (збитків) правовласникові (ліцензіатові) ОПІВ;

Розмір матеріальної шкоди (збитків) розраховується на визначену ініціатором судової експертизи дату (у кримінальних провадженнях – на визначену дату правопорушення);

Якщо у запитанні не вказується вид вартості, який необхідно розрахувати, у відповідності на чинного законодавства визначається ринкова вартість;

 

Узагальнений перелік документів, які підлягають дослідженню судовим експертом:

  1. для розрахунку матеріальної шкоди (збитків), нанесеної внаслідок неправомірного використання ОПІВ – засобів індивідуалізації (торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань тощо):

документ, що засвідчує майнові права на ОПІВ – торговельну марку, комерційне найменування (свідоцтво, виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, роздруківка з БД СІС НОІВІ, роздруківка з БД Madrid Monitor, статутно-реєстраційні документи, договір про передання виключних майнових прав на ОІВ тощо);

документ, що засвідчує право користування ОПІВ (довіреність, ліцензія, ліцензійний договір, договір комерційної концесії, дистриб’юторський договір, відомості про наявність / відсутність ліцензійних договорів з третіми (або будь-якими) особами);

документ, що свідчить про виявлення в продукції (товарах) зі спірними (сумнівними) позначеннями, зокрема, на її упакуванні (на етикетці), ознак фальсифікації (висновок спеціаліста, висновок експерта тощо);

висновок експерта про виявлення схожості / тотожності позначень, що містяться на продукції (товарі), зокрема, на її упакуванні (на етикетках), з відповідною торговельною маркою / комерційним (фірмовим) найменуванням на стільки, що можна їх сплутати;

інформація про кількість виявленої продукції, зокрема контрафактної, з сумнівним позначенням (протокол обшуку, протокол огляду, заява правовласника / його представника про вчинення правопорушення, первинні документи щодо придбання товару зі спірними (сумнівними) позначеннями тощо);

цінова інформація на оригінальну продукцію з ОПІВ (прайс-листи виробника оригінальної продукції, рахунки, довідки тощо);

документ, що містить розмір частки, яка визначає прибутковість використання торговельної марки – роялті, від очікуваного доходу правовласника від реалізації оригінальної продукції з використанням такої торговельної марки (ліцензії, ліцензійні договори, витяги з Licensing Royalty Rates тощо)

  1. для розрахунку матеріальної шкоди (збитків), нанесеної внаслідок неправомірного використання об’єктів авторського права та суміжних прав:

документ, що засвідчує майнові права на ОПІВ (свідоцтво, авторський договір, договір про розподіл майнових прав на службовий твір тощо);

документи про надання дозволу / прав на використання ОПІВ, про відчуження (передачу) майнових прав на ОПІВ (ліцензійний договір, ліцензія на використання творів, договір про передання виключних прав інтелектуальної власності, агентські договори, договори з ОКУ та ін.);

документи про виявлення порушення при використанні об’єктів авторського права та суміжних прав (заява автора / його представника, протокол обшуку, протокол огляду тощо);

документи про спосіб неправомірного використання об’єктів авторського права та суміжних прав (висновки спеціаліста, висновки експерта тощо);

відомості про доходи, які автор (ліцензіат) отримував / отримує за звичайних обставин, якщо його права не порушуються (ліцензійні договори, калькуляційні розрахунки тощо).

  1. щодо розрахунку ринкової вартості майнових прав на ОПІВ:

документ, що засвідчує майнові права на ОПІВ (свідоцтво, патент, договір про відчуження (передачу) майнових прав на ОПІВ тощо) на дату оцінки;

первинні документи про оплату за реєстрацію ОПІВ, витрати на його створення і рекламу продукції / послуг;

документ з описом правовласника (ліцензіата) ОПІВ та бізнес-планом його розвитку на дату оцінки;

фінансова звітність правовласника (ліцензіата) на дату оцінки та ретроспективна звітність за три роки;

відомості про реалізацію та споживачів продукції / послуг, конкурентів, територіальну диверсифікацію продажів на дату оцінки;

маркетингові дослідження відповідного ринку тощо.

 

Для формулювання запитання та визначення більш конкретного переліку документальних матеріалів варто звернутися за консультацією до судового експерта, який має відповідну експертну кваліфікацію.