Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Експертна спеціальність 14.1 «Психологічні дослідження»

ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

 

Психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та їх прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та викликають певні правові наслідки. Об’єктом психологічної експертизи є психічно здорові особи.

Основним завданням психологічної експертизи є визначення:

 • індивідуально-психологічних особливостей (рис характеру, провідних якостей особистості; ціннісно-мотиваційної структури особистості);
 • емоційних реакцій та станів;
 • закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних властивостей.

 

Орієнтовний перелік питань, які вирішує психологічна експертиза

 1. Психологічна експертиза індивідуально-психологічних особливостей особи:
 • Які індивідуально-психологічні особливості має підекспертна особа?
 • Чи має підекспертна особа індивідуально-психологічні особливості, які суттєво вплинули на характер її протиправних дій (зазначається, що саме має значення для органу (особи), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта): підвищена агресивність, схильність до підкорення, жорстокість, нерішучість, соціальні установки, мотиваційна сфера)?
 • Який індивідуально-рольовий статус має підекспертна особа в злочинній групі (лідер, підвладний, ведений тощо) і чи зумовлено це її індивідуально-психологічними властивостями та особливостями соціально-психологічної структури злочинної групи (групи осіб, злочинної організованої групи або злочинної організації)?
 • Чи має підекспертна особа індивідуально-психологічні особливості, що суттєво вплинули на характер її свідчень?
 1. Психологічна експертиза емоційних реакцій та психічних станів
 • Чи перебувала підекспертна особа на момент вчинення протиправних дій в емоційному стані (і в якому саме (сильний страх, гнів, ейфорія тощо)), що суттєво вплинув на її свідомість і поведінку (або згідно з матеріалами справи/провадження – на діяльність, виконання професійних обов’язків)?
 • Чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння протиправних дій у такому психічному стані (фізіологічний афект, стрес, фрустрація тощо), який міг суттєво звузити можливість повною мірою розуміти характер власних дій (або бездіяльності) та керувати ними?
 1. Психологічна експертиза комунікативної поведінки осіб, зафіксованих на відеозаписах слідчих дій:
 • Які психологічні особливості має процес відтворення особою обстановки та обставин подій (за матеріалами відеозапису слідчих дій, проведених за участю цієї особи)?
 • Якою є психологічна характеристика комунікативної діяльності особи (прізвище, ім’я та по батькові) у процесі відтворення нею подій (вказати, яких саме) під час проведення (вказати дату) за її участю слідчої дії (за матеріалами відеозапису зазначеної слідчої дії)?
 • Чи наявні в поведінці особи психологічні особливості, властиві для самостійного (несамостійного) відтворення нею певних подій, під час проведення за її участю відповідної слідчої дії?
 • Чи є у відеозаписі відтворення обстановки та обставин подій (дата проведення) за участю особи (прізвище, ім’я та по батькові) ознаки здійснення на неї психологічного впливу з боку осіб, які брали участь у проведенні цієї слідчої дії?
 1. Психологічна експертиза щодо заподіяння страждань (моральної шкоди) та відшкодування моральної шкоди:
 • Чи наявні у підекспертної особи зміни в емоційному стані, індивідуально-психологічних проявах, які перешкоджають повноцінному соціальному функціонуванню та психологічному благополуччю і виникли внаслідок впливу певних обставин (зазначити обставини: безпідставне обвинувачення, незаконне позбавлення волі, наклеп, образа, заподіяння шкоди її громадським інтересам тощо)?
 • Чи є ситуація, що досліджується у справі, психотравмуючою для особи (прізвище, ім’я та по батькові)? Якщо ситуація є психотравмуючою, то чи завдано особі (прізвище, ім’я та по батькові) страждань (моральної шкоди)?
 • Чи завдані особі (прізвище, ім’я та по батькові) страждання (моральна шкода), які знаходяться у причинно-наслідковому зв’язку із ситуацією (зазначаються умови ситуації), що досліджується? Якщо особі (прізвище, ім’я та по батькові) завдано страждань (моральної шкоди), який може бути встановлено розмір грошової компенсації за завдані страждання (моральну шкоду)?
 1. Посмертна психологічна експертиза
 • У якому емоційному стані перебувала підекспертна особа в період, який передував її загибелі?
 • Чи виник емоційний стан підекспертної особи в період, який передував її загибелі, унаслідок дій певної особи (зазначити: насильство, дії, які кваліфікуються як погрози, жорстоке ставлення чи систематичне приниження людської гідності тощо)?
 • Чи є суперечність між психічним станом підекспертного, який передував загибелі, та суїцидальними тенденціями, що вказувало б на психологічні ознаки неприродності акту самогубства?
 1. Психологічна експертиза неповнолітніх
 • Чи здатна підекспертна особа з урахуванням рівня її розумового розвитку та індивідуально-психологічних особливостей розуміти характер і фактичний зміст власних дій, керувати ними та передбачати їх наслідки?
 • Чи має підекспертна особа відхилення у психічному розвитку, які не є проявами психічного захворювання (інфантилізм, педагогічна запущеність, занедбаність тощо)? Якщо має, то якими є ознаки цих відхилень?
 • Якi індивідуально-психологічні, зокрема, емоцiйно-вольові особливостi характерні для підекспертної особи?
 • Чи наявна у підекспертної особи підвищена навіюваність? Якщо так, то яким чином це може вплинути на її дiї у конкретнiй кримiнальнiй ситуацiї чи здатність давати свідчення?
 • Чи наявна у підекспертної особи схильність до фантазування? Якщо так, то яким чином це може вплинути на здатність давати свідчення?
 1. Психологічна експертиза здатності правильно сприймати обставини і давати про них свідчення
 • Чи здатна підекспертна особа з урахуванням її емоційного стану, індивідуально-психологічних особливостей та рівня розумового розвитку правильно сприймати обставини і давати про них відповідні свідчення?
 • Чи вплинули (і як саме) індивідуальні властивості психічних процесів підекспертної особи (зазначити, залежно від того, що має значення у справі: пам’ять, увага, сприймання, мислення, особливості емоційних реакцій) на сприйняття нею особливостей та змісту ситуації (зазначити наявні ознаки ситуації, що досліджується), на їх відтворення у свідченнях?
 1. Психологічна експертиза здатності особи розуміти характер і значення здійснюваних по відношенню до неї дій і чинити опір
 • Чи здатна підекспертна особа, виходячи з рівня її розумового розвитку, індивідуально-психологічних особливостей та емоційного стану, правильно розуміти характер і значення скоюваних з нею дій та чинити опір?
 1. Інші напрями судово-психологічних досліджень
 • Як саме сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків (зазначити у разі потреби одного чи обох із них), особливості їх виховної поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток і відчуття благополуччя дитини?
 • Чи спроможна підекспертна особа з урахуванням її вікових особливостей, емоційного стану, індивідуально-психологічних властивостей, рівня розумового розвитку та умов мікросоціального середовища (залежність, погроза, омана тощо) розуміти реальний зміст власних дій та повною мірою керувати ними і передбачати їх наслідки? (у справах про визнання недійсною угоди, укладеної дієздатною особою)

Наведений перелік питань є орієнтовним і не є вичерпним, він може змінюватись та доповнюватись залежно від обставин та конкретного завдання, поставленого ініціатором проведення експертного дослідження.

 

Об’єкти, які досліджує психологічна експертиза

Залежно від обставин справи/провадження, в яких ініційовано психологічну експертизу, на дослідження може бути надано можливість психологічного обстеження підекспертної особи (осіб) та/або зафіксовані прояви її/їх психічної діяльності на матеріальних об’єктах:

 • матеріали кримінального/цивільного/адміністративного провадження/справи;
 • свідчення свідків, які стосуються досліджуваної події та особливостей поведінки підекспертного у звичайному житті;
 • характеристики підекспертної особи з навчання, місця роботи, проживання та від друзів, знайомих, колег із зазначенням житлово-побутових умов та відносин в сім’ї, особливостей поведінки, емоційних проявів, особливостей поведінки особи в конфліктних ситуаціях тощо;
 • довідки з біографічними даними;
 • відео- та аудіозаписи, в яких зафіксована поведінка підекспертної особи;
 • щоденники, особисті записи та інші продукти діяльності підекспертної особи;
 • інше.

Зазначений перелік не є вичерпаним і може коригуватись залежно від обставин та конкретного завдання, поставленого ініціатором проведення експертного дослідження.