Фаховий науково-практичний збірник “Криміналістичний вісник”

З 2000 року Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України і Національною академією внутрішніх справ започатковано видання науково-практичного збірника «Криміналістичний вісник» з метою оприлюднення результатів науково-дослідної роботи науковців і практичних працівників Експертної служби в галузі криміналістики і судової експертизи, обміну досвідом між фахівцями з питань розслідування злочинів та експертно-криміналістичного забезпечення цієї діяльності.

«Криміналістичний вісник» – видання практичного спрямування для фахівців з питань судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів із запобігання, виявлення, розкриття й розслідування злочинів та інших правопорушень, а також науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів і студентів юридичних навчальних закладів.

На сторінках збірника висвітлюються результати комплексних досліджень теоретичних та методологічних засад експертного процесу розкриття і розслідування злочинів з метою удосконалення існуючої та розвитку нової експертно-доказової дослідницької бази, розширення її спектру, підвищення наукоємності і достовірності, а також результати прикладних наукових розробок у сфері розвитку експертних технологій
та сучасного високоточного спеціального інструментарію, а також містить праці з теоретичних, методичних, нормативно-правових, практичних, історичних, організаційних проблем судової експертизи та криміналістики.

У серпні 2003 року «Криміналістичний вісник» офіційно зареєстровано Державним комітетом телебачення та радіомовлення України як друкований засіб інформації. Після державної реєстрації «Криміналістичний вісник» виходить у новому форматі.

Рішенням Вищої атестаційної комісії України від 8 червня 2005 року № 2-05/5 науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

У грудні 2006 року міжнародним центром ISSN збірнику присвоєно міжнародний номер ISSN 1992-4437.

За підсумками VI Всеукраїнського конкурсу 2006 року на краще юридичне видання, який проводився Спілкою юристів України за участю Міністерства юстиції та Міністерства освіти і науки України, видавництв юридичної літератури, а також провідних вищих навчальних закладів і наукових установ, збірник удостоєно 3-ї премії у номінації «Періодичні юридичні видання, часописи тощо».

У 2011 році за результатами конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України науково-практичному збірнику «Криміналістичний вісник» присуджено друге місце у номінації «Наукові періодичні видання».

У 2011 році збірник перереєстровано (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ, № 18252 – 7052 ПР
від 02.09.2011) у зв’язку із зміною назви співзасновника видання Національної академії внутрішніх справ.

Збірник видається на постійній основі двічі на рік і розповсюджується серед підрозділів Експертної служби, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ МВС, МНС, Мін’юсту, інших установ і закладів України, а також судово-експертних і криміналістичних установ зарубіжних країн (Білорусь, Грузія, Молдова, Польща, Латвія, Литва, Естонія та інші).

Збірник містить п’ять розділів: методологія та організація експертно-криміналістичного забезпечення боротьби зі злочинністю; використання досягнень науки і техніки в експертній діяльності; проблеми дослідження речових доказів; передовий досвід в експертній діяльності; наукове життя.

Редакційна рада і редакційна колегія науково-практичного збірника представлена відомими і авторитетними науковцями і практиками в галузі криміналістики і судової експертизи.

Видання збірника за активної співпраці із науковцями НАВС дозволило досягти і тримати високий рівень наукоємності матеріалів, що друкуються в ньому. Збагаченню змістовності та розвиткові популярності «Криміналістичного вісника» сприяють наукові статті відомих вчених криміналістів В.П. Бахіна, В.Г. Гончаренка, А.В. Іщенка, Н.С. Карпова, Н.І. Клименко, В.К. Лисиченка, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая та інших, які публікуються в ньому.

ВИМОГИ
до наукових статей для науково-практичного збірника
«Криміналістичний вісник»

1. Наукові статті до збірника мають бути написані українською або російською мовою, характеризуватися високим науковим і навчально-методичним рівнем підготовки, містити глибокий авторський аналіз проблем сучасного розвитку криміналістики, законодавства, законотворчості, шляхів боротьби зі злочинністю тощо. Звертаємо особливу увагу авторів на обов’язкове дотримання ними при оформленні статей вимог міждержавних і державних стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ГОСТ 7.5-88, ДСТУ 3582-97, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.11-78) і постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

У бібліографічному описі слід обов’язково вказувати місто, видавництво, рік видання та загальну кількість сторінок (у разі посилання на статтю, надруковану у збірнику, вказувати номери сторінок, на яких її надруковано)[*].

2. Використані в тексті джерела нумеруються у послідовності посилання на них. Під одним номером у списку використаних джерел наводиться опис лише одного джерела. Цифри беруться у квадратні дужки, наприклад: « [1] ». Номер посилання має відповідати його номеру у списку використаної літератури. У разі посилання на одне джерело кілька разів слід обов’язково зазначати конкретні сторінки, наприклад: « [7, с. 235] ».

3. Приймаються наукові статті, на які є дві рецензії і які раніше ніде не друкувалися; автори-кандидати наук надають одну рецензію, доктори наук надають статті без рецензій.

4. Стаття подається у надрукованому вигляді (один примірник) з підписом(-ами) автора(-ів) і на електронному носії в форматі doc. (Word), шрифт Times New Roman Cyr (Symbol, Wingdings), кегль (висота літер) — 14, інтервал між рядками тексту1,5 см, поля: зліва –3 см, справа –1 см, зверху та знизу – по2 см. Весь матеріал наукової статті повинен міститися в одному файлі. Ілюстрації, діаграми та графіки дублюються окремими файлами.

4.1. Ілюстрації (чорно-білі або кольорові) подаються в електронному вигляді форматом Adobe PhotoShop (PSD) або TIFF (у виняткових випадках JPEG) з належною якістю. Роздільна здатність не менш як 300 пікселей / дюйм, розмір зображення не менш як 9х12 (1060х1410 пікселів). Не допускається перефотографування або сканування ілюстрацій з друкованих джерел!

4.2. Фотографії (чорно-білі або кольорові) подаються на фотопапері мінімальним розміром 9х12 см або в електронному вигляді з дотриманням вимог, наведених у п. 5.1.

4.3. Діаграми та графіки мають бути зроблені за допомогою векторних редакторів Adobe Illustrator, Corel Draw або MS Excel.

4.4. Таблиці виконуються у форматі MS Word (rtf).

4.5. Блок-схеми виконуються за допомогою редактора MS Graph, що вбудований у MS Word, або за допомогою інших програм.

4.6. Хімічні, математичні та фізичні формули набираються за текстом з використанням редактора формул MS Equation 3.0.

4.7. Ілюстрації, фотографії, діаграми, графіки, блок-схеми, таблиці і формули не слід розміщати в окрему рамку або поверх тексту, текст повинен бути зверху та знизу без використання обтікання.

5. Небажано робити підкреслення слів у тексті. Лапки для українських і російських текстів – кутові («…»).

6. Обсяг наукової статті має бути не менш як 6 і не більш як 12 сторінок тексту формату А4 (1700–1800 знаків на сторінці).

7. До авторського оригіналу статті додається авторська довідка, яка містить: назву статті, УДК; анотацію до статті (близько 50 слів) та 4, 5 ключових слів, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) автора(-ів); повну назву установи, в якій працює автор(-и), та повну назву посади, яку він обіймає; контактний телефон; кількість таблиць, ілюстрацій, літературних джерел. Також до статті автори додають резюме (анотацію) англійською мовою обсягом 1,5–2 стор.

8. Разом з матеріалами до редакції автори надають копію акта експертної комісії установи щодо можливості відкритої публікації статті (відсутності у ній відомостей, що становлять державну таємницю та службову інформацію).

9. Авторські оригінали обов’язково рецензуються членами редакційної колегії збірника.

10. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за добір і точність наведених фактів, цитат, власних імен і прізвищ та інших відомостей, точність та правильність викладення резюме (анотації) англійською мовою.

11. Редакція вносить без попереднього узгодження з автором(-ами) запропоновані редактором зміни та скорочення, що не впливають на зміст матеріалу, а також уточнення в назвах міністерств, установ, відомств тощо.

12. У разі недодержання автором(-ами) перелічених вимог редакція залишає за собою право не розглядати статтю.

13. Передрук надрукованих у «Криміналістичному віснику» статей можливий тільки за умови обов’язкового посилання на нього.

Редколегія


[*] Рекомендуємо у бібліографічному описі дотримувати набору обов’язкових елементів, наведених у зразках Форми 23 Бюлетеня ВАК України (2008. – № 3. – С. 9–13). – Прим. ред.