Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Досягнення

Фаховий науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник»

Науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» заснований Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України спільно з Національною академією внутрішніх справ у 2003 р.

У серпні 2003 р. офіційно зареєстрований Державним комітетом телебачення та радіомовлення України як друкований засіб інформації.

Рішенням Вищої атестаційної комісії України від 8 червня 2005 р. № 2-05/5 науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» унесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук / доктора філософії.

У грудні 2006 р. міжнародним центром ISSN збірнику присвоєно міжнародний номер ISSN 1992-4437.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 9 березня 2016 р. № 241 збірник внесений до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук, а від 2 липня 2020 р. № 886  – до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б».

За роки існування збірник неодноразово відзначений різноманітними дипломами серед фахових наукових видань, зокрема у березні 2020 р. відбувся Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання, де науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник» отримав дипломом ІІ ступеня в номінації «Періодичні видання». У жовтні цього самого року Конкурсом на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, збірник був відзначений диплом ІІІ ступеня в номінації «Наукові періодичні видання».

Тематична спрямованість – наукове забезпечення законотворчого процесу в галузі експертної діяльності, висвітлення результатів комплексних досліджень теоретичних і методологічних засад експертного процесу виявлення та розслідування кримінальних правопорушень із метою вдосконалення наявної та розвитку нової експертно-доказової дослідницької бази, розширення її спектра, підвищення наукоємності та достовірності, а також результатів прикладних наукових розроблень у сфері розвитку експертних технологій і сучасного високоточного спеціального інструментарію.

Діяльність наукової ради ДНДЕКЦ МВС України

Вирішенню завдань забезпечення належної якості наукових досліджень і нарощування наукового потенціалу Експертної служби МВС України сприяє діяльність Наукової ради Експертної служби МВС (до 2013 року – координаційно-методична рада, з 2013 року до 2015 року – наукова рада ДНДЕКЦ МВС) – колегіального консультативно-дорадчого органу, який регулює наукову та науково-технічну діяльність Експертної служби МВС, формується із числа висококваліфікованих працівників підрозділів Експертної служби МВС у галузі судової експертизи, криміналістики, права й інших наук, а також фахівців-практиків із конкретних напрямів роботи ДНДЕКЦ МВС і територіальних підрозділів – НДЕКЦ МВС, функціонування якого здійснюється згідно з Положенням про Наукову раду Експертної служби МВС, затвердженого наказом Експертної служби МВС від 24.12.2020 № 42-ЕС-Н-2020.

За час функціонування Наукової ради Експертної служби МВС проведено 75 засідань, на яких розглянуто понад 1448 загальних питань, схвалено та рекомендовано до впровадження в експертну практику майже 1048 матеріалів (у  т. ч. методик, методичних рекомендацій, довідників, навчально-методичних та інформаційно-довідкових посібників, програм підготовки судового експерта за відповідною експертною спеціальністю, методичних та інформаційних листів, збірників тощо).

Починаючи з 2010 року важливим етапом у розвитку науково-методичної роботи Експертної служби є включення до Реєстру Міністерства юстиції України науково-дослідних робіт, схвалених Науковою радою Експертної служби МВС.

Міжнародна діяльність

Реалізація міжнародної діяльності Експертної служби МВС України здійснюється як в рамках співпраці з експертно-криміналістичними підрозділами країн СНД, ближнього й дальнього зарубіжжя, так і в рамках європейської інтеграції шляхом співпраці в Європейській мережі судово-експертних установ (ЄМСЕУ–ENFSI), яка об’єднує 64 провідні криміналістичні лабораторії з 36 країн Європи, – членом якої ДНДЕКЦ МВС України є з 2002 року. Під патронатом цієї авторитетної міжнародної організації та Міністерства юстиції США здійснюються заходи щодо акредитації лабораторій Експертної служби за міжнародним стандартом ISO\IEC 17025 та впровадження системи управління якістю.

У 2012 році ДНДЕКЦ МВС України став першою судово-експертною установою в Україні, яка отримала акредитацію за міжнародним стандартом ISO/IEC 17025 ,,Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій” у галузях проведення балістичних, трасологічних досліджень та випробувань; досліджень та випробувань холодної зброї і конструктивно схожих із нею виробів, побутових та професійних піротехнічних виробів; дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; проведення комп’ютерно-технічних досліджень комп’ютерної техніки та програмних продуктів; проведення молекулярно-генетичних досліджень.

У 2013 році отримав атестат акредитації за міжнародним стандартом ISO/IEC 17025 і НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області за напрямами: балістичних та трасологічних досліджень; дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

З 2007 року ДНДЕКЦ МВС є учасником Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування (ІСІТАР) Департаменту Юстиції США, яка реалізується в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Урядами Сполучених Штатів Америки та України. Метою зазначеної програми є надання методичної та технічної допомоги ДНДЕКЦ МВС в розвиткові балістичної експертизи; молекулярно-генетичної ідентифікації та експертизи у сфері інтелектуальної власності і високих технологій та інших досліджень, а також акредитація за міжнародним стандартом ІSO/ІЕС 17025.

 

Співпраця з науково-дослідними установами і навчальними закладами

На постійній основі здійснюється міжгалузева та міжвідомча співпраця: представники ДНДЕКЦ МВС входять до складу Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, інших консультативно-дорадчих і робочих органів.

Розвивається та поглиблюється наукове співробітництво Експертної служби МВС з іншими науково-дослідними установами і навчальними закладами, зокрема Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка, Національною академією внутрішніх справ, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Київським національним університетом культури і мистецтв, Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО, Державною спеціалізованою установою «Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України», Українським мовно-інформаційним фондом НАН України та іншими науково-дослідними установами і закладами вищої освіти.