Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Експертна служба МВС

Досягнення

Фаховий науково-практичний збірник «Криміналістичний вісник»

Починаючи з 2000 року на постійній основі здійснюється формування та видання фахового науково-практичного збірника «Криміналістичний вісник» за активної співпраці з науковцями Національної академії внутрішніх справ. Як друкований засіб масової інформації збірник було зареєстровано в Державному комітеті телебачення та радіомовлення у 2003 році, а у 2005 році набув статусу фахового. У грудні 2006 року міжнародним центром ISSN збірнику присвоєно міжнародний номер ISSN 1992-4437.
У 2006 році за підсумками VI Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання, який проводився Спілкою юристів України за участю Міністерства юстиції та Міністерства освіти і науки України, видавництв юридичної літератури, а також провідних вищих навчальних закладів і наукових установ, збірник удостоєно 3-ї премії. Загалом за роки існування збірника підготовлено та видано 24 випуски фахового науково-практичного збірника «Криміналістичний вісник».

Діяльність наукової ради ДНДЕКЦ МВС України

Вирішенню завдань забезпечення належної якості наукових досліджень та нарощування наукового потенціалу Експертної служби МВС України сприяє діяльність наукової ради ДНДЕКЦ МВС України (до 2013 року – координаційно-методична рада) – колегіального дорадчого органу управління науковою, науково-технічною, експертною і нормотворчою діяльністю, функціонування якого здійснюється згідно з Положенням про наукову раду ДНДЕКЦ МВС України, затвердженого наказом МВС України від 23.09.2013 № 914.

За час функціонування наукової ради проведено 47 засідань, на яких розглянуто близько 600 загальних питань, схвалено та рекомендовано до впровадження в експертну практику близько 400 матеріалів (у т.ч. методик, методичних рекомендацій, довідників, навчально-методичних та інформаційно-довідкових посібників, програм підготовки, методичний лист, збірників тощо).

Починаючи з 2010 року важливим етапом у розвитку науково-методичної роботи Експертної служби є включення до Реєстру Міністерства юстиції України науково-методичних матеріалів, схвалених науковою радою ДНДЕКЦ. На сьогодні пройшли державну реєстрацію та внесені до Реєстру 40 методик та понад 200науково-технічних і довідкових матеріалів, що використовуються під час проведення судових експертиз.

Своєчасному упровадженню науково-методичних розробок в експертну практику сприяє діяльність редакційно-видавничої ради ДНДЕКЦ МВС України. Всього упродовж 2000–2015 років редакційно-видавничою радою організовано видання і направлення до експертних підрозділів, відомчих навчальних закладів, підрозділів МВС, а також установ інших відомств у порядку обміну науковими виданнями та науково-методичною літературою понад 400 найменувань загальним тиражем понад 60 тис. примірників.

Міжнародна діяльність

Реалізація міжнародної діяльності Експертної служби МВС України здійснюється як в рамках співпраці з експертно-криміналістичними підрозділами країн СНД, ближнього й дальнього зарубіжжя, так і в рамках європейської інтеграції шляхом співпраці в Європейській мережі судово-експертних установ (ЄМСЕУ–ENFSI), яка об’єднує 64 провідні криміналістичні лабораторії з 36 країн Європи, – членом якої ДНДЕКЦ МВС України є з 2002 року. Під патронатом цієї авторитетної міжнародної організації та Міністерства юстиції США здійснюються заходи щодо акредитації лабораторій експертної служби за міжнародним стандартом ISO\IEC 17025 та впровадження системи управління якістю.

У 2012 році ДНДЕКЦ МВС України став першою судово-експертною установою в Україні, яка отримала акредитацію за міжнародним стандартом ISO/IEC 17025 ,,Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій” у галузях проведення балістичних, трасологічних досліджень та випробувань; досліджень та випробувань холодної зброї і конструктивно схожих із нею виробів, побутових та професійних піротехнічних виробів; дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; проведення комп’ютерно-технічних досліджень комп’ютерної техніки та програмних продуктів; проведення молекулярно-генетичних досліджень.

У 2013 році отримав атестат акредитації за міжнародним стандартом ISO/IEC 17025 і НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області за напрямами: балістичних та трасологічних досліджень; дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

З 2007 року ДНДЕКЦ є учасником Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування (ІСІТАР) Департаменту Юстиції США, яка реалізується в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Урядами Сполучених Штатів Америки та України. Метою зазначеної програми є надання методичної та технічної допомоги ДНДЕКЦ в розвиткові балістичної експертизи; молекулярно-генетичної ідентифікації та експертизи у сфері інтелектуальної власності і високих технологій та інших досліджень, а також акредитація за міжнародним стандартом ІSO/ІЕС 17025.

Загалом, за період з 2000 по 2015 роки здійснено понад 200 закордонних відряджень, у т.ч. у рамках ENFSI, працівниками Експертної служби з метою участі у робочих зустрічах, навчаннях, стажуваннях, семінарах, конференціях, тренінгах, виставках та інших заходах. Водночас ДНДЕКЦ МВС України відвідало  більше 100 закордонних делегацій.

Атестація ДНДЕКЦ МВС України

У 2012 році відповідно до висновків експертної комісії з проведення державної атестації науково-дослідних (науково-технічних) установ та наказу Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 1 жовтня 2012 року № 175 «Про затвердження результатів атестації бюджетних наукових установ» ДНДЕКЦ МВС України атестовано з рейтинговою оцінкою 322 бали та віднесено до категорії «А4».

Відповідно до Порядку оцінки розвитку діяльності наукової установи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 399, до категорії А належать наукові установи, що мають високий науковий потенціал та визнання в Україні і світі, формують державну науково-технічну політику, впливають на науково-технічну політику галузей та мають високий рівень розвитку і отриманих результатів наукової діяльності.

У 2015 році ДНДЕКЦ МВС України внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Інформаційно-роз’яснювальна робота

З метою належного інформаційного забезпечення наукової і практичної діяльності та підвищення науково-професійного рівня працівників Експертної служби МВС України у ДНДЕКЦ започатковано створення фонду науково-методичної, довідково-інформаційної літератури та періодичних видань, який нині складає понад 12 тисяч примірників, близько 2 тис. найменувань.

У період з 2000 по2015 роки за участю працівників ДНДЕКЦ МВС України підготовлено та опубліковано понад 400 матеріалів у друкованих засобах масової інформації, відзнято більше  200 відеосюжетів, що вийшли в ефір національних каналів щодо діяльності Експертної служби МВС України.                             

З 2005 року у ДНДЕКЦ МВС України прийнято понад 160 організованих груп відвідувачів. Ознайомитися із науковими здобутками експертів отримали можливість понад 4 тисячі відвідувачів.

Співпраця з науково-дослідними установами і навчальними закладами

На постійній основі здійснюється міжгалузева та міжвідомча співпраця: ДНДЕКЦ представлено в Координаційній Раді, Науково-консультаційній та методичній радах з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції, Наглядовій раді Фонду державного майна, науковій раді Міністерства внутрішніх справ, інших консультативно-дорадчих і робочих органах.

Розвивається та поглиблюється наукове співробітництво Експертної служби МВС України з іншими науково-дослідними установами і навчальними закладами, зокрема Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Національною академією внутрішніх справ, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Київським національний університетом культури і мистецтв, організаціями Національної академії наук України та іншими науково-дослідними установами і навчальними закладами.