1. Орган з оцінки відповідності продукції Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі – ООВП) проводить оцінку відповідності продукції вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 839, згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 березня 2012 року № 385 «Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів» (далі – оцінка відповідності піротехнічних виробів або напрям «Оцінка відповідності піротехнічних виробів»).
 1. ООВП проводить добровільну оцінку відповідності зброї, її частин, боєприпасів та їх компонентів, а також конструктивно схожих зі зброєю виробів (далі – сертифікація зброї або напрям «Сертифікація зброї»)
 1. ООВП в процесі надання послуг і проведення робіт з оцінки відповідності піротехнічних виробів та/або сертифікації зброї (далі – оцінка відповідності продукції) за своїм статусом є третьою стороною, незалежною від розробників, виробників, постачальників, уповноважених представників, користувачів та споживачів продукції, що входить до призначеної та/або заявленої номенклатури продукції.
 1. Належна якість організації та проведення робіт з оцінки відповідності продукції забезпечується функціонуванням системи управління, яка окреслена в Настанові з управління в Експертній службі Міністерства внутрішніх справ України (ЕС.Н(1)), затвердженій наказом Експертної служби МВС від 27 грудня 2017 року № 23.
 1. ДНДЕКЦ МВС функціонує як випробувальна лабораторія, акредитована на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» у сфері, що відповідає номенклатурі ООВП (атестат).
 1. ДНДЕКЦ МВС функціонує як орган з сертифікації, акредитований на відповідність вимогам ДСТУ ENISO/IEC 17065 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг» у сфері, що відповідає номенклатурі ООВП (атестат).
 1. ООВП для проведення оцінки відповідності продукції має:
 • кваліфікований і досвідчений персонал для виконання робіт з оцінки відповідності продукції в складі виконавчих груп (аудиторів-експертів);
 • описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності продукції, що забезпечують їх прозорість і відтворюваність. ДНДЕКЦ МВС застосовує відповідні нормативні акти (інструкції, правила, методики, настанови тощо), що дають змогу розрізняти види робіт, які ДНДЕКЦ МВС виконує як орган з оцінки відповідності продукції, та іншу діяльність;
 • нормативні акти для провадження діяльності з оцінки відповідності продукції з належним урахуванням величини суб’єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності продукції, у галузі, у якій він провадить діяльність, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу;
 • актуалізований фонд нормативних документів, що використовується під час проведення оцінки відповідності за призначеною та/або заявленою номенклатурою продукції;
 • необхідні засоби та ресурси для виконання в належний спосіб адміністративних і технічних робіт з оцінки відповідності продукції.
 1. ООВП виконує такі функції:
 • розробляє нормативні акти, методичні та інші документи з оцінки відповідності продукції;
 • проводить роботи з оцінки відповідності продукції і несе відповідальність за результат;
 • надає, продовжує, призупиняє, скорочує термін (строк) дії, скасовує сертифікацію;
 • здійснює заходи з обстеження виробництва підприємств, що виробляють продукцію, яка підлягає оцінці відповідності;
 • здійснює нагляд за виробництвом сертифікованої продукції;
 • контролює стан і якість проведення випробувань.
 1. ООВП має право:
 • проводити роботи з оцінки відповідності продукції згідно з призначеною та/або заявленою номенклатурою продукції;
 • видавати сертифікати відповідності, сертифікати експертизи типу, свідоцтва про визнання та укладати сертифікаційні угоди на право їх застосування та маркування продукції знаком відповідності;
 • приймати в установленому порядку рішення про визнання сертифікатів, виданих органами з оцінки відповідності інших систем оцінки відповідності, у тому числі зарубіжних країн, або міжнародними органами за умови наявності відповідних двосторонніх міжнародних угод;
 • надавати, продовжувати, призупиняти, скорочувати термін (строк) дії, скасовувати сертифікацію (сертифікаційну угоду) на продукцію, яка сертифікована ООВП, у разі порушення замовником установлених вимог;
 • залучати в установленому порядку для участі в роботах з оцінки відповідності продукції інші організації на умовах субпідряду (аутсорсингу) або фахівців інших організацій та підприємств;
 • подавати запити замовнику оцінки відповідності продукції про надання матеріалів та інформації, які необхідні для проведення робіт з оцінки відповідності продукції, установлювати склад технічної документації, що надається замовником для проведення робіт з оцінки відповідності продукції;
 • установлювати кількість зразків, що відбираються для випробувань, і порядок їх відбору;
 • погоджувати процедури (програми, порядки, методики тощо) випробувань продукції, щодо якої замовлено послуги з оцінки відповідності;
 • визначати терміни (строки) дії сертифікатів відповідності, сертифікатів експертизи типу, свідоцтв про визнання та порядок видачі нового сертифіката або свідоцтва про визнання на заміну того, що втратив чинність;
 • установлювати і забезпечувати порядок проведення оцінки відповідності продукції;
 • здійснювати нагляд за виробництвом продукції, щодо якої ООВП провів роботи з оцінки відповідності і видав сертифікат відповідності або сертифікат експертизи типу;
 • установлювати порядок і розмір оплати робіт з оцінки відповідності продукції згідно із законодавством України;
 • інформувати заінтересованих осіб про результати оцінки відповідності продукції з дотриманням конфіденційності інформації;
 • публікувати матеріали про діяльність ООВП, сертифіковану продукцію, організаційно-методичні та інші інформаційні відомості щодо оцінки відповідності продукції, за винятком матеріалів, що містять конфіденційну інформацію;
 • оприлюднювати конфіденційну інформацію стосовно замовників оцінки відповідності продукції або осіб, яких це стосується, якщо законодавство або договірні домовленості вимагають цього від ДНДЕКЦ МВС та/або ООВП;
 • здійснювати контроль за правильним використанням сертифікатів відповідності, сертифікатів експертизи типу, свідоцтв про визнання;
 • брати участь в опрацюванні коригувальних заходів, що здійснюються підприємством-виробником за результатами оцінки відповідності продукції;
 • подавати апеляції до національного органу України з акредитації в разі виникнення спірних питань щодо акредитації;
 • одержувати від виробників і замовників робіт з оцінки відповідності продукції інформацію щодо їх діяльності у сфері оцінки відповідності, якості сертифікованої продукції та функціонування системи управління;
 • запрошувати до участі в роботі комітетів ООВП і членства в них представників заінтересованих в оцінці відповідності продукції сторін;
 • повністю або частково відмовитися від провадження діяльності з оцінки відповідності продукції за призначеною та/або заявленою номенклатурою продукції згідно з установленим законодавством порядком і строком. 
 1. ООВП зобов’язаний:
 • відповідати вимогам законодавства України та іншим нормативним документам, що регулюють діяльність органів з оцінки відповідності продукції;
 • забезпечувати належну якість робіт, достовірність результатів, об’єктивність, неупередженість, недискримінаційність, компетентність персоналу, конфіденційність, уникнення конфлікту інтересів у процесі надання послуг і проведення робіт з оцінки відповідності продукції;
 • використовувати статус призначеного органу з оцінки відповідності лише для проведення робіт з оцінки відповідності за номенклатурою продукції, яка закріплена за ним;
 • дотримувати процедур (програм, порядків, методик тощо) і правил оцінки відповідності продукції, установлених законодавством України
  та іншими нормативними актами, які регламентують його діяльність;
 • видавати сертифікати відповідності, сертифікати експертизи типу, свідоцтва про визнання лише на призначену та/або заявлену номенклатуру продукції, відповідність якої встановленим вимогам доведено;
 • організовувати і здійснювати нагляд за виробництвом сертифікованої продукції;
 • вести облік виданих сертифікатів відповідності, сертифікатів експертизи типу та свідоцтв про визнання й оприлюднювати відповідну інформацію
  у визначеному порядку;
 • скасовувати або призупиняти дiю виданих сертифiкатiв відповідності, сертифікатів експертизи типу, свідоцтв про визнання в разi їх неправильного застосування та інших порушень правил чи порядків оцінки відповідності, інформувати замовників та решту заінтересованих сторін про призупинення дії або скасування сертифікатів відповідності, сертифікатів експертизи типу, свідоцтв про визнання;
 • своєчасно інформувати всі заінтересовані сторони щодо запланованих змін порядків або умов оцінки відповідності продукції;
 • повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, та національний орган України
  з акредитації про зміни юридичного статусу, економічного стану, структури, кадрового складу, установлених зв’язків із субпідрядниками та іншими організаціями, які можуть вплинути на діяльність ООВП;
 • створювати посадовим особам, які здійснюють моніторинг діяльності ООВП, належні умови, не чинити перешкод і своєчасно оплачувати витрати, пов’язані з моніторингом;
 • вести облік усіх отриманих апеляцій, скарг, рекламацій або претензій споживачів до продукції, щодо якої було проведено роботи з оцінки відповідності та видано сертифікати або свідоцтва про визнання;
 • забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час проведення оцінки відповідності продукції, крім визначеної законодавством та/або договірними домовленостями;
 • інформувати завчасно замовників оцінки відповідності продукції або інших заінтересованих сторін, яких це стосується, про оприлюднення конфіденційної інформації, якщо законодавство або договірні домовленості вимагають цього від ДНДЕКЦ МВС та/або ООВП;
 • надавати свої послуги з оцінки відповідності продукції за призначеною та/або заявленою номенклатурою продукції всім заінтересованим установам, організаціям, підприємствам, іншим суб’єктам господарювання незалежно від відомчої підпорядкованості, форми власності, місцезнаходження, не допускаючи дій дискримінаційного характеру щодо будь-якого замовника;
 • забезпечувати замовникам доступ до інформації про послуги ООВП
  і встановлені процедури та правила оцінки відповідності продукції;
 • здійснювати внутрішній аудит функціонування системи управління, документально оформляти результати таких аудитів, надавати їх особам, що здійснюють моніторинг діяльності ООВП;
 • вести облік відомостей про кваліфікацію, навчання та професійний досвід персоналу, рівень компетентності субпідрядників (наявність акредитацій, уповноважень та призначень), реєструвати і зберігати таку інформацію;
 • підтримувати в робочому стані облік, протоколювання і зберiгання нормативних та iнших документiв з оцінки відповідності продукції;
 • мати копії атестатів про акредитацію і паспортів випробувальних лабораторій (центрів), що залучаються на умовах субпідряду (аутсорсингу) до проведення випробувань продукції під час проведення оцінки відповідності продукції за призначеною та/або заявленою номенклатурою продукції;
 • підтримувати в робочому стані систему реєстрації, забезпечувати облік і зберігання робочих документів та матеріалів, що підтверджують результати оцінки відповідності продукції, протягом установленого терміну (строку);
 • мати фонд актуалізованих нормативних документів на продукцію, що сертифікується ООВП, і на методи випробувань;
 • припинити посилання на наявність акредитації ДНДЕКЦ МВС, призначення чи уповноваження в разі призупинення (скасування) або завершення термінів (строків) їх дії (за потреби припинити проведення відповідних робіт);
 • на вимогу подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, звіти про свою діяльність.
 1. У своїй повсякденній діяльності ООВП взаємодіє та співпрацює з:
 • центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання;
 • національним органом України з акредитації;
 • лабораторіями (центрами), що залучаються до робіт з оцінки відповідності продукції на умовах договору субпідряду (аутсорсингу);
 • науково-дослідними експертно-криміналістичними центрами МВС України з питань відбору зразків продукції для оцінки відповідності в ООВП;
 • підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання, що є замовниками робіт з оцінки відповідності продукції
  в ООВП;
 • органами з сертифікації систем управління якістю з питань сертифікації систем управління якістю підприємств-виробників продукції, щодо якої ООВП проводить роботи з оцінки відповідності;
 • органами з інспектування установ, організацій, підприємств-виробників продукції, щодо якої ООВП проводить роботи з оцінки відповідності.
 • Взаємодія та співпраця ООВП із зазначеними суб’єктамиздійснюється на підставі законодавства України, укладених угод і договорів.
 1. ДНДЕКЦ МВС є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні та поточні рахунки в органах Державного казначейства України та інші рахунки в банках, не заборонені законодавством України, печатки із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, інші необхідні для здійснення діяльності печатки, штампи, бланки, реквізити.
 1. ДНДЕКЦ МВС є державною спеціалізованою установою судової експертизи, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.
 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення ДНДЕКЦ МВС здійснюється за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету та інших незаборонених законодавством джерел.
 1. ДНДЕКЦ МВС несе юридичну та інші види відповідальності за можливі наслідки своєї діяльності згідно із законодавством України.
 1. Відповідно до вимог нормативно-правових актів ДНДЕКЦ МВС може укладати договори обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам.
 1. Оплата праці керівника, першого заступника керівника, заступників керівника та персоналу ООВП не залежить від кількості та обсягу виконаних робіт з оцінки відповідності продукції.
 1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю ООВП здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 1. Моніторинг за діяльністю ООВП здійснюється відповідно до вимог пункту 2 статті 38 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

(витяг з Положення про Орган з оцінки відповідності продукції Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (19.28.ПЛ.01(2)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 30 вересня 2020 року № 92-Н)

 1. Оцінка відповідності піротехнічних виробів і сертифікація зброї є послугами, які надає МВС. Статус цих послуг визначається законодавством України та іншими нормативно-правовими актами.
 1. Порядок розрахунка вартості робіт з оцінки відповідності продукції в ООВП визначається відповідно до вимог статті 31 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».
 1. Усi послуги надаються на пiдставi договорiв із замовниками послуг з оцінки відповідності продукції і оплачуються за рахунок коштiв замовників незалежно вiд прийнятих за результатами цих робiт рiшень.
 1. Вартість послуг з оцінки відповідності продукції визначена наказом ДНДЕКЦ МВС від 11 червня 2019 року № 42-Н «Про затвердження Порядку формування тарифів на роботи з оцінки відповідності та випробування піротехнічних виробів, що виконуються Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України».
 1. Вартість послуг з сертифікації продукції визначена в постанові Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання».
 1. Зобов’язання замовників робіт з оцінки відповідності в ООВП:

1) дотримуватися вимог модуля оцінки відповідності, схеми сертифікації, у тому числі щодо порядків і процедур проведення робіт;

2) запровадити всі необхідні заходи для провадження оцінювання та наглядання виконавчою групою, розгляду скарг та участі спостерігачів;

3) виконувати сертифікаційні вимоги, зокрема запроваджені ООВП зміни;

4) забезпечувати відповідність кожної одиниці сертифікованої продукції встановленим сертифікаційним вимогам;

5) робити заяви щодо оцінки відповідності продукції тільки згідно з галуззю сертифікації;

6) не використовувати сертифікацію своєї продукції таким чином, який би погіршував репутацію ООВП, і не робити будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які ООВП може вважати як такі, що вводять в оману та не погоджені з ним;

7) у разі призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації припинити використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і на вимогу ООВП повернути документи із сертифікації та провести інші необхідні дії;

8) посилаючись на сертифікацію своєї продукції в засобах інформації, таких як документи, брошури, рекламні матеріали, а також у маркуванні продукції, обмежуватися виключно галуззю сертифікації, при цьому зазначати конкретні вимоги, на які сертифікована продукція в ООВП;

9) виконувати всі вимоги, визначені законодавством України та нормативними документами щодо використання знака відповідності та інформації стосовно галузі сертифікації продукції;

10) реєструвати та зберігати записи щодо всіх відомих скарг, які стосуються відповідності продукції сертифікаційним вимогам, та надавати ці записи на вимогу ООВП, вживати відповідні дії щодо розгляду скарг і проведення необхідних коригувальних заходів для усунення будь-яких недоліків продукції, що впливають на відповідність сертифікаційним вимогам; документувати виконані дії;

11) невідкладно інформувати ООВП про всі зміни, які можуть вплинути на здатність об’єкта сертифікації відповідати сертифікаційним вимогам.

 

 1. Права замовників робіт з оцінки відповідності в ООВП:

1)  подавати апеляції чи скарги щодо спірних питань з оцінки відповідності продукції в ООВП та пов’язаних з нею дій;

2)  брати згідно з установленим порядком участь у засіданні Апеляційної комісії ООВП при розгляді апеляцій, які ним порушені.

 

 1. Зобов’язання та права замовників робіт з оцінки відповідності продукції в ООВП визначаються при укладенні договорів на проведення робіт з оцінки відповідності та сертифікаційних угод.
 1. Дотримання вимог щодо зобов’язань замовників періодично перевіряється ООВП при проведенні нагляду.

 

 

(витяг з Порядку оцінки відповідності продукції в ООВП (19.28.ПД.01(1)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 15 травня 2020 року № 31-Н)

 1. Замовник у випадку прийняття рішення щодо проведення оцінки відповідності продукції в ООВП здійснює такі заходи:

1) знайомиться з основними процедурами щодо порядку проведення оцінки відповідності продукції в ООВП;

2) обирає можливі модуль оцінки відповідності або схему сертифікації;

3) проводить, за необхідності, організаційно-технічні заходи, які забезпечать якісне проведення робіт;

4) готує (за потреби) пояснювальну записку з комплектом технічних і нормативних документів:

стандарти (ГОСТ, ДСТУ), СОУ, ЗТУ, ТУ;

додаткові вимоги контракту на постачання;

результати розрахунків і випробувань;

документи, що підтверджують ефективність системи управління (якості);

матеріали, що підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам (акти державних чи виробничих випробувань, приймання державною комісією науково-дослідних робіт та дослідно-конструкторських робіт, відомості щодо приймання готової продукції тощо);

інші документи, необхідні для проведення оцінки відповідності продукції;

5) надсилає заявку на проведення оцінки відповідності продукції в ООВП.

 

 1. Заявка на проведення оцінки відповідності в ООВП подається на офіційному бланку замовника, підписаному замовником, за встановленою формою (19.28.ПД.01(1)-1Ф).
 1. Замовник може надавати заявку до ООВП поштою, нарочним, через систему електронної взаємодії та на адресу офіційної електронної скриньки (з подальшим представленням в оригіналі).
 1. Одержання та реєстрацію заявки на оцінку відповідності продукції в ООВП і додатків до неї, крім самої продукції, здійснює підрозділ документального забезпечення ДНДЕКЦ МВС у встановленому порядку.
 1. Інформація про одержання заявки на проведення оцінки відповідності і додатків до неї одразу вноситься до папки-справи на сертифікаційне провадження за встановленою формою (19.28.ПД.01(1)-2Ф).
 1. Відповідно до резолюції керівництва ДНДЕКЦ МВС матеріали сертифікаційного провадження передаються керівнику напряму «Оцінка відповідності піротехнічних виробів» або «Сертифікація зброї».
 1. Керівник напряму «Оцінка відповідності піротехнічних виробів» або «Сертифікація зброї» визначає склад виконавчої групи шляхом вчинення відповідного запису в папці-справі на сертифікаційне провадження.
 1. Працівник, визначений відповідальним за розгляд заявки не пізніше 10 робочих днів із дня реєстрації заявки в ДНДЕКЦ МВС:

1) аналізує отримані дані про замовника та продукцію;

2) визначає модуль оцінки відповідності або схему сертифікації продукції;

3) визначає підрозділ ДНДЕКЦ МВС або організацію, яка працює за договором субпідряду чи співробітництва, що проводитиме випробування зразка(ів) продукції;

4) визначає підрозділ ДНДЕКЦ МВС або організацію, яка працює за договором субпідряду чи співробітництва, що здійснюватиме відбір зразків продукції;

5) виносить рішення щодо формування типових рядів виробів (за окремою інструкцією);

6) складає програму обстеження виробництва, якщо це передбачено модулем оцінки відповідності або схемою сертифікації (19.28.ПД.01(1)-3Ф);

7) виносить рішення за результатами розгляду заявки (19.28.ПД.01(1)-4Ф);

8) забезпечує інформування замовника про прийняте рішення шляхом надання копії рішення за результатами розгляду заявки на проведення оцінки відповідності в ООВП;

9) за результатами позитивного рішення готує та передає замовнику проєкт договору на проведення оцінки відповідності або сертифікації продукції (19.28.ПД.01(1)-5Ф, 19.28.ПД.01(1)-6Ф) та програми обстеження виробництва, якщо це передбачено модулем оцінки відповідності або схемою сертифікації;

10) надає підрозділу ДНДЕКЦ МВС або організації, яка працює за договором субпідряду чи співробітництва, що здійснюватиме відбір зразків, копію рішення за результатами розгляду заявки на проведення оцінки відповідності в ООВП;

11) надає підрозділу ДНДЕКЦ МВС або організації, яка працює за договором субпідряду чи співробітництва, що проводитиме відбір зразків, копію рішення щодо формування типових рядів виробів, якщо таке приймалося.

 

 1. Договори на проведення оцінки відповідності або сертифікації реєструються в журналі реєстрації договорів на сертифікацію та оцінку відповідності (19.28.ПД.01(1)-7Ф).
 1. Після ознайомлення з рішенням за результатом розгляду заявки на проведення оцінки відповідності в ООВП замовник:

1) за результатом позитивного рішення:

у триденний строк підписує договір на проведення робіт з оцінки відповідності або сертифікації продукції чи письмово інформує ДНДЕКЦ МВС про відмову від продовження робіт за його заявкою;

надає продукцію та/або забезпечує доступ до неї для відбору зразків;

2) за результатом негативного рішення:

погоджується;

подає апеляцію до Апеляційної комісії ООВП або апеляційної комісії, утвореної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання та/або звертається до суду щодо незгоди з рішенням у цілому або в окремій його частині.

 

 

(витяг з Порядку оцінки відповідності продукції в ООВП (19.28.ПД.01(1)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 15 травня 2020 року № 31-Н)

Аналізування даних

 1. Аналізування даних починають не пізніше 3 робочих днів із дня оформлення акта експертизи типу або аналізу технічної документації, якщо відсутні невідповідності, або не пізніше 3 робочих днів із дня отримання ООВП підтверджуючих документів щодо усунення невідповідностей чи з дня, останнього для отримання результатів усунення невідповідностей.
 1. Аналізування даних виконує персонал ООВП, який не залучався до оцінювання.
 1. Аналізування даних оформлюється відповідним звітом (19.28.ПД.01(1)-13Ф).

 

Прийняття рішення

 1. Прийняття рішення за результатами оцінки відповідності продукції оформлюють не пізніше 3 робочих днів із дня завершення аналізування.
 1. Прийняття рішення за результатами оцінки відповідності продукції оформлюється у відповідній (кінцевій) частині звіту з аналізування (19.28.ПД.01(1)-13Ф).
 1. Рішення за результатами оцінки відповідності продукції приймається виключно керівником напряму «Оцінка відповідності піротехнічних виробів» або «Сертифікація зброї», або заступником керівника напряму.
 1. Прийняття рішення за результатами оцінки відповідності продукції виконує персонал ООВП, який не залучався до оцінювання.
 1. ООВП ніколи не делегує прийняття рішення за результатами оцінки відповідності продукції щодо надання та розширення сертифікації.
 1. У випадку прийняття позитивного рішення за результатами оцінки відповідності продукції готуються:

1) сертифікат експертизи типу (19.28.ПД.01(1)-14Ф) та, за потреби, додаток до нього (19.28.ПД.01(1)-15Ф) або

2) сертифікат відповідності (19.28.ПД.01(1)-16Ф) та, за потреби, додаток до нього (19.28.ПД.01(1)-17Ф);

3) лист на ім’я замовника щодо надання сертифіката і додатків до нього.

 1. Для модуля оцінки відповідності або схеми сертифікації щодо серійного виробництва продукції на додаток до пункту 5 розділу VII цього Порядку готується сертифікаційна угода (19.28.ПД.01(1)-18Ф).
 1. Папки-справи на сертифікаційне провадження залишаються в підрозділі ООВП, що проводить сертифікацію до завершення дії сертифікаційної угоди.
 1. У випадку прийняття негативного рішення за результатами оцінки відповідності продукції замовнику надсилається лист, до якого додається копія звіту з аналізування даних. У цьому листі замовник також інформується про те, що повторне звернення здійснюватиметься за тією самою процедурою на тих самих договірних умовах.

 

 

(витяг з Порядку оцінки відповідності продукції в ООВП (19.28.ПД.01(1)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 15 травня 2020 року № 31-Н)

Зміни, що впроваджуються ООВП

 1. Після затвердження нової редакції документів, що висувають вимоги до порядків і процедур оцінки відповідності продукції в ООВП, ДНДЕКЦ МВС публікує ці документи на вебсторінці Експертної служби МВС (або ДНДЕКЦ МВС).
 1. Перевірка запроваджених змін здійснюється ООВП під час нагляду та/або за письмовим повідомленням від замовника у прийнятний, на думку ООВП, термін.

 

Зміни, що впроваджуються замовником та/або виробником

 1. За необхідності внесення у період дії сертифіката змін, що впливають на характеристики сертифікованого об’єкта чи на здатність стабільно їх підтримувати, замовник зобов’язаний звернутися до ООВП для погодження умов збереження дії сертифіката.
 1. ООВП визначає, чи потребують зазначені зміни додаткового оцінювання та види такого оцінювання. У разі необхідності таких робіт замовник не має права посилатися на сертифікацію до того часу, доки ООВП не дасть йому відповідного повідомлення.
 1. Якщо зміни внесені без погодження з ООВП, дія сертифіката та сертифікаційної угоди на право застосування знака відповідності призупиняється з моменту дати внесення змін.

 

 

(витяг з Порядку оцінки відповідності продукції в ООВП (19.28.ПД.01(1)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 15 травня 2020 року № 31-Н)

Суто нагляд

 1. Нагляд проводиться з метою:

1) перевірки забезпечення постійної відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів;

2) забезпечення впевненості у тому, що сертифікована продукція відповідає зазначеним у сертифікаті вимогам;

3) попередження виникнення умов, які можуть привести до випуску продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів;

4) виявлення причин невідповідностей продукції, встановлених під час проведення нагляду;

5) підтвердження виконання замовником умов сертифікаційної угоди
та правильності маркування знаком відповідності;

6) з’ясування причин рекламацій чи скарг на сертифіковану продукцію.

 

 1. Нагляд проводиться відповідно до плану наглядів (19.28.ПД.01(1)-19Ф), що складається щороку в грудні на підставі сертифікаційних проваджень за схемами сертифікації або модулями оцінки відповідності, що його передбачають.
 1. Перший та кожний наступний нагляд планується у період від 9 до 12 місяців із дня видачі сертифіката або його підтвердження.
 1. До нагляду не залучаються особи, що проводили аналізування даних та/або прийняття рішення.
 1. Не пізніше ніж за 1 календарний місяць до планового початку нагляду ООВП надсилає замовнику припис (19.28.ПД.01(1)-20Ф), проєкт договору (19.28.ПД.01(1)-5Ф, 19.28.ПД.01(1)-6Ф), якщо нагляд не був урахований у попередньому договорі, і програму нагляду (19.28.ПД.01(1)-21Ф).
 1. Якщо нагляд охоплює оцінювання (будь-яку частину з нього), аналізування даних або прийняття рішення щодо сертифікації, то виконують вимоги розділу V, VI та VII цього Порядку.
 1. Результати нагляду оформлюються відповідним актом (19.28.ПД.01(1)-22Ф).

 

Аналізування за результатами нагляду

 1. Аналізування за результатами нагляду починають не пізніше 3 робочих днів із дня оформлення акта за результатами нагляду, якщо відсутні невідповідності, або не пізніше 3-х робочих днів із дня отримання ООВП підтверджуючих документів щодо усунення невідповідностей чи з дня, останнього для отримання результатів усунення невідповідностей.
 1. Аналізування за результатами нагляду виконує персонал ООВП, який не залучався до нагляду.
 1. Аналізування за результатами нагляду оформлюється у звіті з аналізування даних (19.28.ПД.01(1)-13Ф).

 

Прийняття рішення за результатами нагляду

 1. Прийняття рішення за результатами нагляду оформлюють не пізніше 3-х робочих днів із дня завершення аналізування.
 1. Прийняття рішення за результатами нагляду оформлюється у відповідній (заключній) частині звіту з аналізування (19.28.ПД.01(1)-13Ф).
 1. Рішення за результатами нагляду приймається виключно керівником напряму «Оцінка відповідності піротехнічних виробів» або «Сертифікація зброї», або заступником керівника напряму.
 1. Прийняття рішення за результатами нагляду виконує персонал ООВП, який не залучався до нагляду.
 1. ООВП ніколи не делегує прийняття рішення за результатами нагляду щодо підтвердження, призупинення дії, скасування, скорочення, розширення сертифікації.
 1. У випадку прийняття позитивного рішення за результатами нагляду замовник інформується листом про таке рішення та термін його дії. Термін дії сертифіката та сертифікаційної угоди не подовжується.
 1. У випадку прийняття негативного рішення за результатами нагляду замовнику надсилається лист, до якого додається копія звіту з аналізування даних. У цьому листі замовник інформується про призупинення дії сертифіката та сертифікаційної угоди на строк до одного місяця, про що здійснюється публікація на сайті Експертної служби МВС (або ДНДЕКЦ МВС).
 1. Якщо впродовж одного місяця з дня прийняття рішення про призупинення дії сертифіката та сертифікаційної угоди замовник письмово
  не повідомив ООВП про здійснення заходів з усунення невідповідностей,
  що стали причиною призупинення, ООВП скасовує сертифікацію з цього дня, про що здійснюється публікація на сайті Експертної служби МВС (або ДНДЕКЦ МВС).

 

 

(витяг з Порядку оцінки відповідності продукції в ООВП (19.28.ПД.01(1)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 15 травня 2020 року № 31-Н)

Умови надання та підтримування сертифікації

 

 1. Основними умовами надання та підтримування сертифікації продукції в ООВП є:

1) дотримання вимог модуля оцінки відповідності, схеми сертифікації та порядків оцінки відповідності продукції в ООВП;

2) установлення відповідності продукції вимогам, які до неї висуваються;

3) підтвердження постійної відповідності виробництва сертифікованої продукції вимогам оцінки відповідності продукції в ООВП.

 

 1. Дотримання вимог модуля оцінки відповідності, схеми сертифікації та порядків оцінки відповідності продукції в ООВП передбачає:

1) проведення випробування виробу в повному обсязі, згідно з установленими в нормативних документах методами випробувань, результати випробувань установленим порядком документовані;

2) оцінювання відповідності виробу проведене у повному обсязі згідно з цим Порядком, результати оцінювання встановленим порядком документовані.

 

 1. Установлення відповідності продукції вимогам, які до неї висуваються, забезпечується документальним підтвердженням, що параметри, характеристики чи показники виробу відповідають тим, які визначені у нормативних документах, на відповідність яким проводилась оцінка відповідності.
 1. Підтвердження постійної відповідності виробництва сертифікованої продукції вимогам оцінки відповідності продукції в ООВП здійснюється за результатами:

1) оцінювання;

2) нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

 

 1. Прийняття рішення щодо надання та підтримування сертифікації:

1) позитивне – у випадку відповідності всім вимогам, передбаченим модулем оцінки відповідності або схемою сертифікації;

2) негативне – у випадку невідповідності принаймні одній вимозі, передбаченій модулем оцінки відповідності або схемою сертифікації.

 

 1. Для отримання сертифіката на новий термін замовник не пізніше ніж за три місяці до закінчення його дії надсилає до ООВП заявку (додаток 1). Допускається видача нового сертифіката замість того, що втратив чинність, за схемою сертифікації продукції, що виготовляється серійно, на підставі результатів випробувань зразків, аналізу виробничої документації та обстеження виробництва, на підставі результатів нагляду за період дії сертифіката згідно зі схемою сертифікації або модулем оцінки відповідності конкретної продукції. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов’язково.
 1. У разі закінчення терміну дії сертифіката на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат на залишки сертифікованої продукції може видаватися на ці залишки продукції, з урахуванням умов і гарантійних термінів зберігання цієї продукції, на підставі результатів випробувань, отриманих при первинній сертифікації цієї продукції.

 

 

(витяг з Порядку оцінки відповідності продукції в ООВП (19.28.ПД.01(1)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 15 травня 2020 року № 31-Н)

Умови розширення та скорочення сертифікації

 

 1. Розширення сфери сертифікації проводиться за порядком, що застосовуються при наданні сертифікації, але тільки за тими параметрами (характеристиками), що стосуються розширеної сфери сертифікації.
 1. Для розширення (скорочення) сфери сертифікації замовник подає до ООВП заявку (додаток 1) з наведенням змін сфери сертифікації, обґрунтуванням причин таких дій та іншої доречної інформації. До заявки на розширення (скорочення) сфери сертифікації, у разі необхідності чи за вимогою ООВП, можуть додаватися пояснювальні матеріали.
 1. ООВП визначає, чи потребують зазначені зміни додаткового оцінювання та види такого оцінювання. За потреби проведення додаткових заходів із випробувань та оцінювання ООВП готує проєкт договору (19.28.ПД.01(1)-5Ф, 19.28.ПД.01(1)-6Ф) із розширення сфери сертифікації, визначає випробувальні лабораторії, які проводитимуть випробування, а також аудиторів-експертів, що здійснюватимуть оцінювання.
 1. Аналізування та прийняття рішення щодо розширення та скорочення сертифікації оформлюється аналогічно процедурі нагляду.
 1. За результатами оцінювання приймається рішення щодо розширення сфери сертифікації. При розширенні сертифікації оформлюється новий сертифікат щодо сфери поширення, який видається на заміну раніше діючого сертифіката.
 1. Скорочення сфери сертифікації проводиться ООВП шляхом аналізування отриманої із заявкою інформації та з метою забезпечення впевненості, що скорочена сфера сертифікації не впливатиме на інші показники сертифікації. За результатами аналізування приймається рішення про скорочення сфери сертифікації.
 1. Скорочення сфери сертифікації може здійснюватися і за результатами нагляду, якщо встановлено, що виробник не має можливості (або недоцільно) підтримувати постійну відповідність сертифікованої продукції вимогам нормативних документів за всією сферою наданої сертифікації.
 1. Скорочення сфери сертифікації оформлюється новим сертифікатом експертизи типу або відповідності.

 

 

(витяг з Порядку оцінки відповідності продукції в ООВП (19.28.ПД.01(1)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 15 травня 2020 року № 31-Н)

Умови призупинення та скасування сертифікації

 

 1. Підстави призупинення сертифікації:

1) заява замовника в довільній формі з обґрунтуванням підстав і терміном призупинення; якщо термін не встановлено замовником, ООВП за замовчуванням, якщо немає підстав для іншого терміну (строку), призупиняє сертифікацію на строк до одного місяця;

2) неусунення невідповідності у встановлений строк із дня формування звіту з аналізування;

3) недотримання замовником вимог сертифікаційної угоди;

4) недотримання замовником вимог;

5) унесення замовником та/або виробником без попереднього узгодження з ООВП змін до нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань, складу продукції тощо, що можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам.

 

 1. Рішення щодо призупинення дії сертифіката та/або сертифікаційної угоди приймається у випадку, якщо замовник та/або виробник може усунути виявлені причини невідповідності та без проведення повторних випробувань продукції підтвердити її відповідність вимогам нормативних документів у встановлений ООВП термін (строк). В іншому випадку дія сертифіката та/або сертифікаційної угоди скасовується.
 1. Усі витрати на усунення невідповідностей та контролю за їх виконанням несе замовник.
 1. Аналізування та прийняття рішення щодо призупинення та скасування сертифікації оформлюється аналогічно процедурі нагляду.
 1. У разі скасування сертифікації замовник на вимогу ООВП повинен:

1) повернути дійсні оригінали сертифікатів та всі залишки їх оригінальних копій до ООВП (повернені оригінали та копії підлягають знищенню за актом);

2) не робити ніяких заяв, що можуть ввести в оману щодо стану сертифікації;

3) припинити використання знака відповідності на продукції з моменту повідомлення про скасування дії сертифіката.

 

 1. Якщо це доречно, ООВП вимагає від замовника не розміщувати несертифіковану продукцію на ринку (застосовується для обов’язкової сфери сертифікації).
 1. Продукція, на яку була скасована сертифікація, може заявлятися на сертифікацію після виконання коригувальних заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень.

 

 

(витяг з Порядку оцінки відповідності продукції в ООВП (19.28.ПД.01(1)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 15 травня 2020 року № 31-Н)

Маркування продукції

 

 1. Маркування продукції знаком відповідності здійснює замовник.
 1. Право маркування продукції знаком відповідності надається замовнику на підставі сертифікаційної угоди.
 1. Замовник не має права маркувати знаком відповідності продукцію, не визначену в сертифікаті та/або сертифікаційній угоді.

 

 

(витяг з Порядку оцінки відповідності продукції в ООВП (19.28.ПД.01(1)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 15 травня 2020 року № 31-Н)

Інформація про порядок подання апеляцій

 

 1. Апеляційна комісія ООВП – це постійно діючий, дорадчий комітет, що створюється в ДНДЕКЦ МВС для забезпечення розгляду апеляцій за результатами оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів та/або добровільної оцінки відповідності продукції, що проводилась за участі хоча б одного працівника ООВП.
 1. Апеляційна комісія ООВП не є юридичною особою.
 1. Апеляційна комісія ООВП здійснює свою діяльність за принципами законності, компетентності, об’єктивності, недискримінаційності, неупередженості, конфіденційності, уникнення конфлікту інтересів.
 1. До засідань Апеляційної комісії ООВП не залучаються ті її члени, у тому числі Голова Апеляційної комісії ООВП, рішення яких опротестовується, а також якщо вони протягом останніх двох років здійснювали будь-які види робіт разом із замовником, постачальником та/або виробником продукції, апеляція якого розглядається.
 1. Не підлягають прийняттю, реєстрації та розгляду апеляції, що не відповідають формі (19.12.ПЛ.01(2)01-Ф), наведеній у додатку до Положення про апеляційну комісію Органу з оцінки відповідності продукції Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (19.12.ПЛ.01(2)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 16 жовтня 2019 року № 97-Н, та не містять:
 • назви (імені) апелянта;
 • адреси та реквізитів апелянта;
 • підпису апелянта;
 • інформації про суть діяльності (бездіяльності) ООВП, її результатів, щодо яких заявлена апеляція.
 1. Апеляційна комісія ООВП уповноважена розглядати апеляції з таких питань:
 • відмова в прийнятті до розгляду заявки на проведення оцінки відповідності продукції;
 • відмова у видачі сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу, свідоцтва про визнання;
 • призупинення дії сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу, свідоцтва про визнання;
 • скасування сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу, свідоцтва про визнання;
 • відмова в продовженні терміну (строку) дії сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу;
 • скорочення сфери сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу;
 • порушення ООВП правил і процедур оцінки відповідності та/або сертифікації продукції;
 • недотримання ООВП договірних зобов’язань;
 • порушення строків виконання робіт;
 • незгоди щодо результатів нагляду тощо.
 1. Апеляційна комісія ООВП зазвичай приймає одне з таких рішень:
 • видати сертифікат відповідності, сертифікат експертизи типу, свідоцтво про визнання;
 • відмовити у видачі сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу, свідоцтва про визнання;
 • відновити дію сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу, свідоцтва про визнання;
 • призупинити дію сертифіката відповідності, сертифіката експертизи типу, свідоцтва про визнання;
 • скасувати виданий сертифікат відповідності, сертифікат експертизи типу, свідоцтво про визнання;
 • залишити без змін рішення ООВП щодо оцінки відповідності продукції.
 1. Апеляційна комісія ООВП має право залучати до проведення незалежної експертизи матеріалів апеляції фахівців сторонніх організацій, заслуховувати представників апелянта та інших компетентних осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації.
 1. Членам Апеляційної комісії ООВП заборонено розголошувати або робити доступною в будь-який спосіб інформацію, отриману або створену під час засідань Апеляційної комісії ООВП та/або здійснення робіт із оцінки відповідності продукції в ООВП, крім випадків, передбачених законодавством України, договірними умовами або щодо яких замовник був попереджений заздалегідь.
 1. У разі неможливості вирішити спірне питання Апеляційною комісією ООВП або незгоди апелянта з рішенням матеріали можуть передаватися до апеляційної комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, Національного органу України з акредитації або інших уповноважених органів.
 1. Подання апеляції Апеляційній комісії ООВП не обмежує права апелянта в поданні апеляції апеляційній комісії, утвореній центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, та/або зверненні до суду.

 

 

(витяг з Положення про апеляційну комісію Органу з оцінки відповідності продукції Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (19.12.ПЛ.01(2)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 16 жовтня 2019 року № 97-Н)

 1. Реєстр ООВП – база даних, що містить відомості про документи, інформацію та об’єкти, що відображають стан проведених робіт з оцінки відповідності та (або) сертифікації продукції в ООВП.
 1. Реєстр ООВП функціонує згідно з принципами відкритості, достовірності офіційно оприлюдненої інформації та дотримання умов комерційної таємниці.
 1. Реєстр ООВП функціонує на двох рівнях:

1) внутрішній – на рівні підрозділів ДНДЕКЦ МВС, що проводять оцінку відповідності та (або) сертифікацію продукції;

2) зовнішній – на рівні офіційної веб-сторінки (сайту) ДНДЕКЦ МВС (Експертної служби МВС).

 

 1. Функціонування Реєстру ООВП на зовнішньому рівні забезпечується шляхом оприлюднення:

1) реєстраційного номера документа за результатами оцінки відповідності або сертифікації продукції в ООВП;

2) виду документа за результатами оцінки відповідності та (або) сертифікації продукції в ООВП (сертифікат експертизи типу, сертифікат відповідності, свідоцтво про визнання та додатки до них);

3) найменування продукції, щодо якої проведено оцінку відповідності або сертифікацію в ООВП;

4) додаткової інформації (обсяг партії, серійні номери тощо з дозволу замовника);

5) терміну (строку) дії (якщо встановлено) документа за результатами оцінки відповідності та (або) сертифікації продукції в ООВП.

 

 1. До Реєстру ООВП на зовнішньому рівні вноситься інформація лише про позитивні результати роботи з оцінки відповідності та (або) сертифікації продукції в ООВП.
 1. Реєстраційний код ООВП для робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839, – UA.TR.071.
 1. Реєстраційний код ООВП для робіт із сертифікації зброї – UA.ДНДЕКЦ.
 1. Будь-яка особа може перевірити факт позитивного результату роботи з оцінки відповідності та (або) сертифікації продукції в ООВП шляхом:

1) пошуку відповідної інформації на сайті ДНДЕКЦ МВС у розділі «Реєстр Органу з оцінки відповідності продукції ДНДЕКЦ МВС»;

2) звернення за телефоном, зазначеним на відповідному документі, складеному за результатами оцінки відповідності та (або) сертифікації продукції в ООВП (крім додаткової інформації);

3) письмового звернення (19.28.ПЛ.02(1)-2Ф)).

 

 

(витяг з Положення про Реєстр Органу з оцінки відповідності продукції Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (19.28.ПЛ.02(1)), затвердженого наказом ДНДЕКЦ МВС від 20 серпня 2018 року № 49-Н)